VERKSAMHETSPLAN 2017-2021


VERKSAMHETSPLAN 2017-2021


Caravan Club of Sweden, ÄlvsborgssektionenFÖRENINGSBESKRIVNING
Älvsborgssektionen är en sektion inom Caravan Club of Sweden (CC) vars uppgift är att främja friluftsliv, miljöförståelse, trafiksäkerhet, social gemenskap, internationellt samarbete samt el-, gasol- och brandsäkerhet.
Sektionen hade 2017-03-30 1959 medlemmar och förfogar för närvarande över 1 campingplats, sommarcampingen Kärradal utanför Varberg.

Sektionen är sedan 2000 en egen resultatenhet inom Caravan Club of Sweden.

Älvsborgssektionen lyder under de av CC:s riksstämma 2013-05-11 antagna stadgarna.

All verksamhet inom sektionen baseras på ideellt arbete.


SYFTE
”Vårt syfte är att genom aktivitet i upptagningsområdet skapa mervärde för våra medlemmar, främja såväl det rörliga campinglivet som sektionens säsongsgäster samt ge våra besökare en minnesvärd vistelse i säker, miljöanpassad och organiserad miljö”


VISION
”Vår vision är att bedriva en strukturerad och gränsöverskridande verksamhet där ett berikande samarbete såväl inom som utom Caravan Club är en självklarhet”


MÅLSÄTTNING
Såväl korta som långa (kvantitativa och kvalitativa) mål upprättas och fastställs av styrelsen. 

Inom denna (2017-2021) verksamhetsplan är följande offentliga mål fastställda:

* Vi skall under 2017 se över möjligheten till förvärv av befintlig camping/ar

* Vi skall under 2017 fortsätta arbetet med att skapa en resurssnål anläggning och användande av miljövänliga material för minskad negativ miljöpåverkan.

* Vi skall under 2017 fortsätta det under 2013 påbörjade samarbetet med våra grannsektioner för främjande av det rörliga campinglivet. 

* Vi skall under 2017 fortsätta det under 2016 påbörjade arbetet med att effektivisera den ekonomiska hanteringen för sektion och campingen på Kärradal.

* Vi skall under 2017 fortsätta det under 2015 påbörjade arbetet med att se över detaljplaner och möjligheter för CC Kärradal.

STRATEGI

De av styrelsen fastställda målen nås genom den strategiska planens huvudpunkter:

* när vi värnar om miljön
* när vi syns och hörs
* när vi sätter säkerheten främst
* när vi expanderar med förnuft
* när vi har en trygg ekonomi 

ORGANISATION
Styrelsens ledamöter ansvarar för sektionens totala ekonomi, fastigheter och verksamhet.

Vidare utser styrelsen förvaltningskommittén för campingplatsen samt godkänner såväl campingvärdar som lågsäsongsvärdar.

Fastställande av funktionsbeskrivningar och rutiner för campingplatsens skötsel och underhåll ansvarar styrelsen för.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt CC:s och av sektionen godkända stadgar.


EKONOMI
Styrelsen ansvarar för att budget upprättas och följs upp.

Vidare informerar styrelsen förvaltningskommittén de för säsongen av styrelsen godkända och avsatta investerings- och driftskostnaderna.

Styrelsen ansvarar även för att räkenskaperna förs i enlighet med bokföringslagens bestämmelser och enligt god redovisningssed.

De på årsmötet utsedda revisorerna informeras kontinuerligt om aktuell ekonomisk situation samt granskar det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.


MÖJLIGHETER/HOT
Möjligheter
Att genom sunt ekonomiskt tänkande, proaktivitet och specifika målsättningar uppnå sektionens vision om att bedriva en strukturerad och gränsöverskridande verksamhet.

Hot
Verksamheten drivs helt av ideella krafter. 

Svårt att rekrytera såväl nya som yngre medlemmar till funktionärer.

Införlivande av nya medlemmar sker centralt genom marknadsföring av campingplatser med låga priser och andra attraktiva förmåner, men ringa eller ingen information om vad som krävs av medlemmarna för att kunna bibehålla kostnadsnivåer och förmåner.

Endast omkring 10 % av sektionens medlemmar kan i dagsläget beredas plats på vår campingplats.

Den mark som Kärradals verksamhet bedrivs på är arrenderad.

UPPFÖLJNING
Styrelsen skall kontinuerligt stödja och minst två gånger per år följa upp att verksamheten drivs mot uppsatta mål.
Vid behov skall styrelsen vidta åtgärder så att målsättningarna uppnås.


VERKSAMHETSPLANENS GILTIGHET
Denna (daterad 2017-04-19) upprättade verksamhetsplan för perioden 2017-2021 skall årligen uppdateras och vid behov revideras.2017-04-19

Styrelsen
Älvsborgssektionen