för tiden 1959–2010
 

        1959

11 maj. Denna dag bildades Stockholmssektionen. Det skedde vid ett möte på Restaurang Getingen i närvaro av 16 personer. Första punkten i protokollet är fastställande av tilltalsordet DU. En interimsstyrelse bildades under nr 2 Lars Nymans ordförandeskap. Det är Lars Nyman som har ritat vårt CC-emblem. Vid detta första möte beslutades också att söka öka medlemsantalet genom att rekommendera nya medlemmar och sprida klubbens "varande efter bästa förmåga". En annan för medlemmarna mycket positiv sak var den husvagnsförsäkring som Lloyds of London erbjudit. Svenska försäkringsbolag befattade sig inte med husvagnar för 40 år sedan.

 

       1960

Stockholmssektionen består nu av c:a 150 medlemmar boende i Stockholm, Uppsala och Södermans Län. Hela CC består av c:a 500 medlemmar. Träffverksamheten har kommit igång med bl.a. en vid Skokloster som samlade 28 vagnar. Sökandet efter egna camping- och uppställningsplatser har getts högsta prioritet. Man har också undersökt möjligheten att kollektivt ansluta sig till KAK eller M. Från M´s sida har anförts organisationssvårigheter, medan det från KAK var fritt fram. Stockholmssektionen har därför ansökt om medlemskap i KAK.

 

1961

Sökandet efter en egen campingplats är det allt överskuggande arbetet. Under året har sektionsstyrelsen tittat på Hasselmara och ett område vid Tavastbodarna. Båda på Värmdö samt Gålö/Frönäsudd, av vilka den senare verkar lämpligast. Samspelet riksorganisationen — sektionen börjar nu också ta form. Riksstyrelsen skall centralt arbeta med de stora frågorna och klart ge enskilda medlemmar eller sektioner uppdrag att verkställa. Den skall också ägna sig åt trafik-, belysnings-, hastighetsfrågor etc., söka utländska kontakter och arbeta sig in hos myndigheterna, m.a.o. synas mera! Ett centralt kansli bör åstadkommas, eventuellt anställa någon på hel- eller deltid. Sektionerna skall syssla med lokala problem. Medlemsantalet är 221.

 

1962

Nr 2 Lars Nyman har överlämnat ordförandeskapet till 656 Carl-Henrik Reiher, men kvarstår i styrelsen. Projektet Gålö/Frönäsudd är nu i full gång med röjning och trädfällning, uppsättning av telefoner mm. En vårträff har hållits där 65 vuxna, 41 barn, 2 hundar och en papegoja deltog. Vid höstträffen hade sekreteraren Per-Anders Elfvin inhandlat en miniatyrhusvagn omgjord till sparbössa som gick laget runt. Resultatet 202:57 utgör nu en grundplåt till en klubblokal för stockholmssektionen. "Det är styrelsens förhoppning att denna husvagnssparbössa skall fyllas många gånger och snarast resultera i en fast punkt för sektionen". Medlemsantalet har nu stigit till 279 och sektionen är givetvis den största i Caravan Club.

 

1963

Ett händelserikt år! Sektionen har fått två nya platser, Nedre Sånka vid Skokloster för 20 husvagnar och en uppställnings-/parkeringsplats vid Bromma Flygplats. De första indikationerna på att sektionen börjar bli stor, dyker upp i form av en begäran hos Riks att bilda en Uppsala- resp. Sörmlandssektion. Under året har träffar hållits på Gålö samt i Trosa. Vid den senare deltog 42 vagnar. Det nya lagförslaget för husvagnar har diskuterats i olika sammanhang bl.a. vid årsmötet då L. Gilljan från Väg och Vatten (föregångare till TSV) lämnade en ingående redogörelse om detta. Sektionen erbjöd sig att arrangera 1964-års Riksting.

 

1964

Nr. 656 Carl-Henrik Reiher lämnar över ordförandeklubban till Nr. 232 Gunnar Rotsman. På campingsidan tillkommer Storsved genom ett avtal med godsägare Lennart Nathansson för tiden 64-05-01 — 65-05-01. CC:s storlek är också på tapeten. Ett förslag är en maximering till 1500 medlemmar men tack och lov avvisas det hela. Ett visst urval av medlemmar kan ske genom att ny medlem skall rekommenderas av 2 medlemmar samt godkännas av styrelsen. Denna uppfattning antogs enhälligt. Arbetet med att dela upp sektionen tog nu fastare form. Utöver den till Riks tidigare insända begäran att bilda en Uppsala resp. Sörmlandssektion begärdes att Stockholmssektionen skulle delas i en Norr och en Sydsektion. Gränsen mellan Norra resp. Södra Stockholmssektionen går genom Slussen. Sektionens medlemsantal 436 (C och D län ej medräknade.)

 

1965

Uppsala- och Sörmlandssektionen har nu bildats. Det har lett till följande årsmötesbeslut: Av 1964 års överskott 3763 kr har till Uppsalasektionen fördelats 469 kr och till Sörmlandssektionen 375 kr. Arbetet med uppdelning av sektionen i en norr och söderdel fortgår. Sökandet efter flera campingplatser pågår. Bl.a. vid Friberg Herrgård, Hjälstaby och förfrågningar hos ett antal kommuner. Träffverksamheten har varit förlagd till Nyköping Valborgshelgen och Trosa 25-26 september. Den senare i form av en fisketräff. Manöverprov med husvagn börjar nu bli en uppskattad aktivitet. Årets förare var Fergus Sager med seger såväl på sektionsnivå som vid Tinget och Nordiska rallyt i Köpenhamn. För att förstärka sektionskassan ansöker styrelsen att få ordna ett lotteri med en husvagn som första pris. 12000 lotter á 2:50 kr. Medlemsantal 488.

 

1966

Någon uppdelning av sektionen blir det ej, utan vi fortsätter med Stockholms Län som upptagningsområde. Sökandet efter campingplats har lett till att sektionen fått kontrakt på Mista. 1966 blir dess första säsong. Storsved arrenderas med korttidskontrakt. För Storsveds vidkommande får lägerkommittén i uppdrag

att slutföra förhandlingar om arrendekontrakt

att hos byggnadsnämnden undersöka vilka planer som gäller för marken

att uppsätta anslagstavla

att undersöka möjligheter och kostnader för installation av el och telefon

att anskaffa 2 toaletter, 1 redskapsbod och en brandsläckare

Medlemsantal: 529

 

1967

På campingplatssidan har Kapellskär och Nygård tillkommit. Godsägare Lennart Nathansson vill inte ge oss något långtidskontrakt på Storsved, än mindre sälja det. Förhandlingar om en campingplats vid Herrhamra pågår. Sektionens ekonomi är god. Ett lån till Riks på 5000 kr beviljas. Vid den traditionella fisketräffen i Trosa deltog 20 vagnar.

 

1968

Aktuella frågor detta år är informationen till medlemmarna. En redaktör för StockholmsNytt utses. Vidare fastläggs principen om att sektionstillhörighet skall vara mantalsskrivningsadressen och inte eget önskemål. Fisketräffen i Trosa kunde tyvärr inte anordnas detta år.

På campingplatssidan är läget följande:

Kapellskär 30 platser + 5 gästpl. El.

Mista 25 platser

Nygård 45 platser + 10 gästplatser

Storsved 30 platser

Gålö 70 platser (administreras av Stockholms Stad)

Bromma för uppställning av vagnar

Medlemsantal: 559

 

1969

Trassel med markägaren på Storsved. Höjning av arrende, begränsning av antalet husvagnar m m. Styrelsen accepterar detta "under protest" då behovet av platser är stort. Nya projekt studeras men är föga attraktiva med undantag för Hornudden vid Dragsvik, vilken utreds vidare. Årsfesten hölls den 19 april på Restaurang Gondolen med ett 70-tal medlemmar. I samband med höstmötet samlades ett 100-tal caravanare till supé med dans på Restaurang Västberga. Övriga träffar har ordnats på resp. campingplats. CC börjar nu bedriva aktiv PR i form av försäljning av Caravanbladet genom Pressbyrån och montrar på S:t Eriksmässan och Husvagnsutställningen.

Medlemsantalet är nu uppe i 647.

 

1970

Stockholmssektionen motionerar vid CC-Tinget nu om följande:

att medlemmarna skall ha full valfrihet tillhöra den sektion medlemmen önskar

eller också genom direktanslutning till riksföreningen

att riksstyrelsen med dess kansli skall vara ett serviceorgan för medlemmarna i form av en turistbyrå.

Man diskuterade också om valbarheten i vilken sektion som helst. Valborgsmässoträffen var i år förlagd till Skokloster och samlade 30 vagnar medan fisketräffen i Grisslehamn lockade 28 st. Trots tillgången på fem campingplatser är behovet skriande. Kommittéer tillsätts för att jaga nya platser. En del intressanta förslag kommer fram men faller så småningom av en eller annan anledning.

Medlemsantal: 694

 

1971

För första gången i sektionens historia har medlemsantalet minskat. Per den 31 december var vi nere i 667 dvs 27 färre än i fjol. Vid Tinget i Örebro blev Fergus Sager segrare i manövertävlingen och laget kom tvåa. Skrivelse har tillställts styrelsen att söka campingplats söder om Stockholm. Gålö/-Frönäsudd administreras ju av Stockholms Stad och CC har ingen möjlighet att påverka verksamheten. Styrelsen beslutar annonsera i SvD och DN efter lämpligt område. Vidare önskade man att Caravanbladet innehöll mer om tekniskt nyttiga grejor än om grisfester och kräftskivor. (Tongångarna går igen!) Samtliga campingplatser har haft full beläggning. Träfflistan omfattar detta år Valborg i Vaxholm/Ellboda med 17 vagnar och höstfest med grisgrillning i Kapellskär med inte mindre än 106 ekipage! Årets ekonomiska överskott blev 12 227 kr. En nyhet för året är att Caravan Club centralt tecknat en ansvarighetsförsäkring mot tredje man, vilken gäller på samtliga CC-platser.

 

1972

Annonseringen efter lämpligt område för campingplats gav några svar, men det som var mest lämpat kostade 500 000 kr vilket ansågs för dyrt. Under året inkom andra förslag såsom Björkö-Örn (f.d. barnkoloni) nära Kapellskär, Björkö-Arholma samt Eklundsnäsbadet vid Södertälje. I början på maj arrangerade CC propagandadagar på Skarpnäcks flygfält. Höstfesten hölls vid Eklundsnäsbadet och samlade 136 vagnar. Vid årsmötet avgick Gunnar Rotsman efter 10 år i styrelsen.

Medlemsantalet steg åter och är nu uppe i 684.

 

1973

Bernt Holmberg är nu sektionens ordförande. Han var tidigare lägervärd på Mista. Arbetet med nya campingplatser koncentreras nu till Björkö-Arholma eller Skeppsmyra som det heter. Järfälla Kommun äger området och sektionen har begärt att få köpa platsen. Eventuellt kan en arrendering första året bli aktuell. Förhandlingar i full gång. Nygård har storfrämmande detta år. Ett antal amerikanska husvagnar från Airstream Club besöker campingen. Många fina kontakter knyts. Vid vårmötet diskuterades om sektionen skulle avsätta medel till Tandådalens fjällkyrka. Mötet var delat men kyrkanhängarna vann med röstsiffrorna 54-30. Årets höstfest hölls på Rösjö camping med 150 deltagande vagnar. Vid tinget i Örebro väljs Gunnar Rotsman till hedersmedlem i klubben. För att klara av lokalfrågan vid träffarna beslutas anskaffa ett stort tält.

Sektionen ökar sakta men säkert, 18 fler än i fjol d.v.s. 702 st.

 

1974

Ett kärvt år för husvagnslivet. Energikrisen med åtföljande bensinransonering och bensinprishöjning påverkade verksamheten. Den s.k. Riksträffen som brukar hållas Kristi Himmelfärds helgen skulle detta år gå i Stockholm, men måste inställas. En kryssning med färja till Mariehamn (utan husvagnar) samlade 73 deltagare. Medlemsantalet verkar sjunka. Detta föranleder styrelsen agera i form av telefonkontakt med medlemmar som inte löst ut sitt medlemskort. En aktion som ger resultat. Från Riks utgår ett förslag till "Riktlinjer för verksamheten" som föranleder styrelsen med kraft hävda målsättningen så stort medlemsantal som möjligt för att därigenom få ett rimligt inflytande hos myndigheter etc. Man tycker också att kravet på rekommendation för inträde i Caravan Club bör utgå.

 

1975

Riksträffen som föregående år måst inställas p.g.a. energikrisen skulle i år avhållas på S:t Eriksmässans område i Älvsjö. Ett omfattande planeringsarbete utfördes och ett attraktivt aktivitetsprogram erbjöds deltagarna. Men – lusten att röra på sig fick nog en knäck förra året. Endast 14 hörsammade kallelsen. Riksträffen fick inställas och har därefter ej åter arrangerats. Sektionen ordnade en välbesökt sikfest i Trosa för 115 vagnar. Våra campingplatser är som vanligt fullbelagda. Skeppsmyra som såg så lovande ut, har gått oss ur händerna då Järfälla Kommun beslutat avyttra den. 2202 Carl-Ivar Isaksson skänkte en egenhändigt snidad ordförandeklubba som sen dess varit i flitigt bruk.

Medlemsantalet var gott detta år: 919.

 

1976

Vid vårmötet detta år var avgifterna i Tandådalen det stora samtalsämnet. Det ifrågasattes om inte avgifterna skulle fastställas på Tinget, om det var nödvändigt att ha elanslutning till alla platserna, om man inte kunde öka antalet säsongplatser o.s.v. Avdelningen nya campingplatser omfattar detta år Sånka vid Skokloster som är till salu, samt en begäran hos Lennart Nathansson – ägare till Storsved — att söka lämpligt område på sina marker i Strängnästrakten. Stockholms Läns Landsting har gjort en campingutredning som Gunnar Rotsman medverkar i och därmed bevakat CC:s intressen. 130 vagnar deltog vid grisfesten i september på Nygård.

Sektionen minskade något detta år till 899 medlemmar.

 

1977

Äntligen en liten ljusning i campingplatsfrågan. Vid förhandlingar med Stockholms Stad och Domänverket får sektionen väsentligt utökat område på Mista. Denna utökning kom att leda till att 80 vagnar så småningom bereddes plats. Trots detta var missnöjet stort på medlemsmötena med resultatet av sökandet efter nya campingplatser. För att få bättre fart på detta sökande tillsattes en Norr- och en Söderkommitté med uppgift att jaga platser. Under året utsändes en enkät till sektionens medlemmar för att efterhöra deras önskemål om verksamheten. Tyvärr blev utbytet klent, då endast 10 % svarade. Utöver olika festligheter på våra campingplatser ordnades en sikfest på Nygård i september som samlade 129 vagnar.

Medlemsantal 955 st.

 

1978

Ivar Arenander har nu efterträtt Bernt Holmberg som sektionsordförande. Ett av de första uppdragen var att söka förhandla fram ett långtidskontrakt för Storsved, då myndigheterna krävt en del åtgärder som kostar pengar och inte kan avskrivas på ett år. Resultatet blev ett 5-årskontrakt, vilket får anses tillfredsställande när Lennart Nathansson sitter som motpart. Planeringen för det utökade markområdet vid Mista pågår för fullt. På Kapellskär brinner ladan ner. Förtält, båtar och platsens uppsättning av spadar, krattor, gräsklippare m.m. går förlorade. Turligt nog är det hela försäkrat så att sektionen förlorar inget. Landstinget erbjuder oss torpet istället, vilket vi med tacksamhet accepterar. Styrelsens ansträngningar att få en campingplats söder om Stockholm leder till att Stockholms Stads Fastighetskontor erbjuder 5 olika alternativ. Av dessa är Hammersta vid Landfjärden det mest intressanta. Under året ordnades en teknisk träff med Primus-Sievert AB och en höstfest i Mariefred. Vid den senare blåste vårt stora tält ner. Ingen människa skadades dock.

Sektionen har nu passerat 1000 medlemmar och är nu uppe i 1021 st.

 

1979

Sektionen fyller 20 år vilket firas på Rösjöns Camping 11-13 maj. Även vid det tillfället faller vårt tält ihop, denna gång p.g.a snöfall! Det var dock rätt lätt att resa det igen. 106 vagnar bevistade jubiléet med riksordförande Ivar Kahl i spetsen. Tidigare i februari ordnades en gångrebus i Gamla Stan. Utbyggnaden av Kapellskär resp. Mista är nu i full gång. Undersökning av Hammersta pågår. En mycket viktig händelse detta år är CC UNG:s tillblivelse mycket tack vare eldsjälarna Ingrid Serrander och Åke Axenäs. CC UNG:s förste ordförande blev Anders Sessler.

Sektionen har nu 1105 medlemmar.

 

1980

Arbetet med våra campingplatser är nu en tung uppgift. En projektgrupp tillsätts med uppgift att projektera och uppföra hygienhus på Kapellskär, utarbeta markdispositionsplan på Storsved, diskutera byggnadslov på Mista samt skriva kontrakt och projektera Hammersta. Ett oroande moment har dykt upp i form av en begäran från skattemyndigheter att vi skall deklarera, m.a.o. betala skatt! Höstfesten hade vi i Södertälje Folkets Park och höstbalen på Restaurang Fyrspannet. En ny tradition har CC UNG skapat genom att arrangera en välbesökt julgransplundring.

Medlemstal: 1135.

 

1981

Hammersta som vi hoppats så mycket av går i stöpet. Området skall naturskyddas enligt Länstyrelsen och därmed basta. På Kapellskär och Mista jobbar man vidare. Nytt för i år är en informationsträff för nya medlemmar. Österbybruks Folkets Park är målet för höstfesten detta år. Rekordstort deltagarantal eller 180 vagnar. I november gick vi på lokal på Djurgården, Restaurang Tyrol, och svängde våra lurviga. Vi hade även en vårträff och en teknisk kväll, så det var väl beställt med träffverksamheten. Kjell Johansson och Thomas Sessler tycker vi behöver mer PR och kläcker idén med "CC – Klubben med drag". Vi är också mycket solventa. Riks lånar 250 000 kr av oss till sitt hygienhusbygge i Tandådalen.

Vi är nu 1176 medlemmar i A-sektionen.

 

1982

Mistas ödesår. Länstyrelsen avslår byggnadstillstånd på Mista och vi överklagar till regeringen. Jordbruksminister Anders Dahlgren upphäver Länstyrelsens beslut och vi får grönt ljus. Utbyggnad av Kapellskär till 70 platser påbörjas. Hygienhuset uppfört. En ny typ av träff ordnas i form av en temadag typ öppet hus, med vintercamping som motto. Slog mycket väl ut. Höstträffen förlades till Parken Zoo i Eskilstuna med 186 deltagande vagnar. Rekord! I november slog vi på stort och gick på Sheraton för årets höstbal. Vi har också inlett ett samarbete med M i utbildningsfrågor.

Medlemsantalet är nu 1160.

 

1983

Sektionens ekonomi och därmed sammanhängande rutiner har nått en sådan omfattning att manuell hantering blivit övermänsklig. Olle Ernström som nu avgått som kassör har haft ett fruktansvärt jobb. Den nya kassören Jan-Anders Strömberg datoriserar bokföringen – något som vi fortfarande är ensamma om i klubben. En förenkling av de ekonomiska rutinerna var att projektledaren fick budgetansvar och därmed förenklade arbetsförhållanden. Tack vare regeringens godkännande av byggnadslovet på Mista är husbygget nu i full gång. Platsen har också utökats så att 80 vagnar nu får plats. En stor dag var den junidag då alla fick ström till sin vagn! Temadagen i år handlade om windsurfing. Furuvik fick besök av oss i september och Restaurang Anglais i november. Sektionen lämnade in en motion till Tinget avseende Caravanbladet som vi vill ha mer aktivt och framåtblickande. Motionen avslogs men dess andemening skall tillämpas. Halv seger med andra ord. Sektionen öppnar ett telefonabonnemang med automatisk telefonsvarare. Detta för att dels ge information om Caravan Club, dels finnas i telefonkatalogens Stockholmsdel.

Medlemsantal: 1167.

 

1984

Jubileumsåret. Firas i Norrköpings Folkets Park. Dessförinnan har det varit vårfest i Fältöversten och julgransplundring i CC UNG:s regi. CC UNG fyller 5 år, ett nog så aktningsvärt jubileum! Våra campingplatser har full beläggning och börjar nu uppvisa den standard man kan begära. Vissa förändringar är att vänta inför framtiden då klubben fått nya stadgar och tillämpningsföreskrifter. Men med stolthet kan vi fira vårt 25-årsjubileum.

"Stockholmssektionen, den största, den äldsta och den bästa".

Sammanställningen av viktiga händelser i Stockholmssektionens historia under åren 1959-1984 har utarbetats av 1611 Ivar Arenander.

 

1985

Vi ändrar vår verksamhet till kalenderår, varför 1985 omfattar tiden 1/9 1984 — 31/12 1985. Thomas Sessler efterträder Ivar Arenander som avgår efter 7 år som ordförande. Vi får en ny uppställningsplats i Alby, söder om Stockholm. Full beläggning på campingplatserna och rekordartat många gäster. För andra gången har vi nu vår höstträff i Parken Zoo i Eskilstuna. Vi hade också en stor temadag i trafiksäkerhetens tecken på Polisskolan i Ulriksdal.

Medlemsantal: 1432.

 

1986

Thomas Sessler avgår och Åke Axenäs övertar ordförandeskapet. Sektionen får sin första klubblokal på Ystadsvägen 95 i Kärrtorp, ett efterlängtat ställe, där vi nu kan samla allt material och ha våra sammanträden och möten. Campingplatserna förbättras hela tiden och Kapellskär får ett diskrum och Mista bygger en veranda till servicehuset. Vi gör en totalgenomgång av verksamheten och upprättar långsiktiga mål för vårt närmaste arbete framöver. Höstträffen är i Sala Folkets Park med 122 deltagande vagnar.

Medlemsantal: 1589.

 

1987

Vi ansöker om att få arrangera Riksting 1989 och får det. Förplaneringen startar. Vi försöker starta "CC-OLD", en kommitté för lite äldre, men inget intresse fanns. Kapellskär firar 20 år och firar med stort kalas i Pingsthelgen. För första gången deltar lägerråden i budgetarbetet för resp. campingplats. Vi provar med en vårutflykt i sportens tecken CC–LUNKEN, men vi är för lata, bara 20 vagnar deltog. Sedvanlig höstträff i Flen med 130 vagnar. Året avslutades med en familjefest i december med 300 vuxna och barn som roade sig.

Medlemsantal: 1805.

 

1988

Vi inför resultatutjämningsfonder för campingplatserna dit årets vinst/förlust förs. Fonderna skall sedan användas för större investeringar mm. utan att man behöver öka säsongavgifterna. Kapellskär och Mista installerar tvättmaskiner och Mista bygger "Spången" mellan bastun och grillen. Vi mister kontraktet på uppställningsplatsen i Alby men får en ny på Skå flygplats istället. Höstträff i Arosparken i Västerås med 122 deltagande vagnar Sektionen ansvarar för CC:s monter på Sollentunamässan i maj. Tingsförberedelserna är nu i full gång och kräver stora insatser från både styrelse och medlemmar. I den fortsatta jakten på sökandet efter södercamping så tillskriver vi 14 kommuner i södra regionen. En del svar inkommer men faller av olika anledningar.

Medlemsantalet passerar nu 2000 = 2001.

 

1989

Rikstinget går av stapeln. Det visar sig att vi varit för optimistiska i vår budget på 700 vagnar. Det kom bara 571. Troligen det enda Ting som gått med förlust (7.390 kr) men påkostat och bra var det. Riks står för förlusten. Vi fyller i år 30 år och firar det på alla träffar och med en stor jubileumsfest i Gyllene Salen i "vårt klubbhus" Stockholms Stadshus. På campingplatserna så har Kapellskär fått en ungdomslokal, Storsved har iordningställt nya bad- och båtbryggor. Mista har fått en bollplan. Höstträff i Sala Folkpark med 130 deltagande ekipage.

Medlemsantal 2094.

 

1990

Vår klubblokal har blivit för trång, vi skaffar en ny dubbelt så stor lokal. Även den i Kärrtorp, Gåshällsvägen 10. Äntligen – efter minst 25 års sökande så har vi inlett förhandlingar med Nyköpings Kommun om ett arrende av en del av Strandstuvikens Camping i Nyköping. Höstträff i Parken Zoo i Eskilstuna, blött väder med stora markskador. Under året har det satsas en hel del på utbildning av förtroendevalda. Ordförande, kassör, sekreterare, CC UNG-ordförande, ungdomsrepresentant och valberedning har varit på utbildningar i Örebro. Mista har fått ny reception och ny bastuvagn.

Medlemsantal: 2234.

 

1991

Vi startar vår södercamping, Strandstuviken, 62 platser klara för inflyttning. Inte full beläggning, men många nya caravanare. Kapellskär renoverar och bygger om receptionen, Mista utökar med 10 gästplatser och Bromma med 20 platser. Vi startar med "Caravanveckan" i lokalen. Olika teman varje kväll och avslutar med en vårfest på Pumpan på söder. Höstträff i Norrköpings Folkpark. 99 ekipage med 277 personer deltar.

Medlemsantal: 2279.

 

1992

I år gör vi stora investeringar, bl.a. i en ny modern datautrustning och en ny boggisläpvagn för E-kortstagning. Mista har färdigställt bastubryggan, badbryggan och spången. Kapellskär fyllde 25 år och har utvidgat antalet gästplatser. Höstträff i Köping med rekorddeltagande, 161 ekipage. Vi slår rekord i antal deltagare i våra E-kortskurser 68 personer.

Medlemsantal: 2354.

 

1993

Vi utmanar de övriga sektionerna i en tävling om vilken sektion som kan ta flest manövermärken under en treårsperiod. Vi sätter upp ett vandringspris. Första inteckningen tar YZ-sektionen. Själva kommer vi på 14:e plats. Vi har alltid varit dåliga på manöverkörning. Mista har fått ett diskrum och Strandstuviken har färdigställt sin ungdomslokal. Höstträff i Nyköping 138 vagnar

Medlemsantal: 2356.

 

1994

För första gången arrangerar vi en konferens för alla förtroendevalda, där vi gick igenom hela Caravan Clubs verksamheter, både på riks- och sektionsnivå. Strandstuviken har fått en festplats med dansbana. Storsved fyllde 30 år och vi förlänger arrendeavtalet ytterligare 1 år i avvaktan på en utbyggnad. Höstträff i Avesta Folkets Park, 150 ekipage.

Medlemsantal: 2358

 

1995

På Kapellskär, Mista och Storsved har alla säsongplatser fått elmätare och man betalar nu el efter förbrukning. Kapellskär har byggt en ny bastu och har en välbesökt julmarknad. Strandstuviken har ordnat en diskplats bakom ungdomslokalen. Höstträff i Katrineholm, 145 deltagande familjer.

Medlemsantal: 2277.

 

1996

Vi arbetar nu efter den verksamhetsplan för åren 1996-2001 som antogs på höstmötet 1995. Vi får äntligen ett nytt 15-årsavtal med markägaren på Storsved, nytt hygienhus och utökning till 63 säsongplatser. Vi upprepar nu konferensen för förtroendevalda. Den här gången på Mista. Huvudtema är relations- och problemhantering. 69 personer deltar. Höstträff i Hallstahammar 146 ekipage.

Medlemsantal: 2196.

 

1997

Vi har nu fått en egen hemsida på internet där man kan läsa om våra aktiviteter m m. På våra campingar så har Kapellskär bytt till snålspolande toaletter, Strandstuviken har renoverat lekplatsen. Kapellskär firar 30-årsjubileum. Vi deltar med en monter på KABE-mässan i Upplands Väsby i sept. Som första sektion tar vi fram "Hjälpreda för förtroendevalda", en handbok som innehåller det mesta man behöver veta om hur CC arbetar. Höstträff i Nynäshamn. 110 husvagnar/husbilar.

Medlemsantal: 2168.

 

1998

Strandstuviken får en ny egen infartsväg. Kapellskär bygger ett provisoriskt tak över dansbanan. Storsved får en boulebana. Vi tar ett policybeslut att höja standarden på våra campingar, i första hand på Storsved och Strandstuviken. Vi deltar tillsammans med M, KAK m fl i Tullinge Trafikdagar och visar upp oss med Carambademonstration. Vi ställer ut med en monter på A-handlarnas mässa i Upplands Väsby. Vi får 10 nya medlemmar. Det har nu blivit tradition med en konferens för förtroendevalda vart annat år. Årets tema "Sektionen 40-år" Många nya har tillkommit. Även nu på Mista. Vi skaffar en mindre släpvagn för materialtransporter. Höstträffen går av stapeln i Eskilstuna, 128 st. ekipage.

Medlemsantal: 2390.

 

1999

Sektionen 40 år. Manifesteras på alla våra träffar och möten. Alla som deltar får en 40-årspin. Mistas kontrakt löpte ut den 13/3 och förnyas med ett år, så även bygglovet. Myndigheterna har planer på att göra området till ett naturreservat. Ärendet handläggs av Länsstyrelsen, som har låg prioritet på ärendet. Som vi gjort sedan starten så deltar vi i Sollentunamässan, den sista mässan i den gamla regimen. Vi deltar även i A-handlarnas mässa i Sollentunamässans lokaler. Får 21 nya medlemmar. Vi har rekord i antal vintercampare 1999/2000. Tillsammans på Kapellskär, Mista och Storsved – 99 familjer. Höstträff i Katrineholm. 144 deltagande familjer.

Medlemsantal: 2390.

 

2000

Bo Johnsson efterträder Åke Axenäs som avgår efter 14 år som ordförande. Kapellskär bygger sektionens första uthyrningsstuga. Strandstuviken får en ny bastu. Mista har isolerat vatten och avloppssystemet så att servicehuset kan utnyttjas året runt. Höstträff i Uppsala, 99 ekipage.

Medlemsantal: 2380.

 

2001

Sektionens campingplatser har nu blivit datoriserade och ingår i sektionens stora datasystem vad avser bokningar, kassaredovisningar m m. Vi får en ny uppställningsplats i Upplands Väsby för 120 ekipage i stället för Bromma Flygplats, som måste avvecklas efter 38 år, då platsen skall bebyggas med hangarer. Strandstuviken firar 10-årsjubileum med stor grillfest. Höstträff i Nyköping, 97 deltagande ekipage.Rekord i antal nytillkomna medlemmar – 246 st.

Medlemsantal: 2626.

Sammanställningen av viktiga händelser i Stockholmssektionens historia under åren 1985-2001 har utarbetats av 3874 Åke Axenäs.

 

2002

Den nerbrunna bastun på Mista ska återuppbyggas. Vår tidning Stockholmsnytt får tvåfärgstryck. Träningskörning i Högdalen i april lockade ca 70 personer. 104 medlemmar utbildas på sektionens BE-kortskurser. Ungdomsträff med 25 deltagande ungdomar. Lyckad höstträff i Skokloster med 105 husvagnar. Höstfest anordnas – utan husvagnar – i Eskilstuna. Deltagandet tillsammans med C-, D- och W-sektionerna på Sollentunamässan resulterade i 230 nya medlemmar. Nykontaktmöte i oktober med 40 nya medlemmar.

Medlemsantal: 2931.

 

2003

Stockholmsnytt kommer ut i fyrfärgstryck och hemsidan moderniseras. Torpet på Kapellskär repareras. 70 medlemmar kommer till husbilsträffen i klubblokalen. Påskträff på Härjarö med 30 familjer samt fisketräff på Ljusterö med 11 familjer. Vi börjar växa ur lokalerna i Kärrtorp och får erbjudandet att vid behov tillfälligt gästa HellermanTyton på Datavägen i Järfälla. Mistas bastu är återuppbyggd. Storsved har avloppsproblem. Sektionen anlitar My Företagsassistance som externhjälp till kassören. Vi deltar i år på Älvsjömässan där 90 nya medlemmar tillkommer. 100 ekipage samlas på en lyckad höstträff i Eskilstuna. Rekordmånga deltagare på årsmötet.

Vi har vid årsslutet 2945 medlemmar.

 

2004

Thomas Sessler tillträder som ordförande efter Bosse Johnsson. Årets första träff, Julgransplundringen, besöks av 160 personer. 37 ekipage deltar på Valborgsmässoträffen på Kapellskär, där även elanläggningen börjar moderniseras under sommarsäsongen. Hela styrelsen får en tvådagarsutbildning i Ockelbo. Storsved får äntligen sitt stora festtält och invigningen sker i samband med 40-årsjubiléet. Sektionen bestämmer sig för att anordna Rikstinget 2007 i Norrtälje. Som förövning hålls höstträffen på platsen – Campus Roslagen. 100 ekipage trivdes där, trots regnet. Bygglovsansökan lämnas för 23 nya platser på Strandstuviken.

Medlemsantal: 2950.

 

2005

Hygienhuset på Mista moderniseras under sommaren. 6 kontorsbodar köps in till Strandstuviken som planerar bygga ett nytt servicehus. Vi jagar sponsorer till Roslagstinget. I samarbete med NTF anordnas en trafikdag i Bromma. Hösttäffen är på Sörsjöns Camping, nära Norrköping. 50 deltagare på första Spanienträffen för övervintrare. Vi deltar både på Sollentunamässan samt Visbymässan med egen monter. Resultat: 84 respektive 53 nya medlemmar.

Medlemsantalet har passerat den magiska gränsen och är uppe nu i 3115.

2006

Klubblokalen i Kärrtorp lämnas efter 15 år till förmån för en lämpligare sådan i Vällingby. Nya campingbroschyrer trycks upp. En Caravanhelg med teknikkväll, manöverkörning och medlemsträff anordnas i Visby. Påskträff på Härjarö med 25 deltagare. Resa mot hemligt mål under Kristihimmelfärdshelgen. Servicehustaket på Mista förnyas. Kapellskär får sin kabel-tv anläggning.  Campingvärdsutbildning ombord på Viking Lines Cinderella. Höstträff i Folkets Park, Norrskedika. Strandstuviken får arrendet förlängt till år 2016 och Mista till år 2017. Sektionen anordnar en vinprovningsresa till Tyskland – 14 ekipage deltar. Tingsförberedelserna tar mer och mer tid. Strandstuvikens nya servicehus invigs och campingen öppnar även för vintersäsongen. Nya medlemmar värvas på Sollentunamässan i oktober. Rekordmånga, 184 personer deltar i höstmötet på Tibble teater i Täby.

Medlemsantal: 3144.


2007

Året börjar med en lyckad julgransplundring i Jordbro – 120 vuxna och 80 barn trivs med varandra. Mälardalskortet marknadsförs. Kapellskär firar 40-årsjubileum. Vi byter uppställningsplats för obebodda husvagnar och husbilar från Väsby till Vällsta. Kontraktet är på 10 år. TV4+ följer campinglivet på Mista och gör campingen riksbekant. Roslagstinget i Norrtälje lockar ca 500 ekipage från hela landet och bjuder på massor med programpunkter. 38 campingfordon deltar i en resa till Camping Marina di Venezia i Italien. Campingvärdsutbildning i Upplands Väsby, i Riksstyrelsens regi. Succé för höstträffen i Eskilstuna på ParkenZoo Camping. 91 nya medlemmar tillkommer på årets Caravan Show i Sollentuna. På höstmötet i Täby avgår Thomas Sessler och överlämnar ordförandeklubban till Nils Lennholm.

Vi är nu 3310 medlemmar.

2008

Storsveds ungdomshus är färdigbyggt. 47 ekipage letar sig fram till Österbybruk, som är målet för hemliga resan i maj. 16 husbilar och 13 husvagnar deltar i sektionens resa till Ungern. Övervintrarträff för 50-talet Spanienspekulanter på Nygård. Höstträff på Furuvik med 242 deltagare, varav 62 ungdomar. Vi deltar med egen monter på nya Kistamässan.

Medlemsantal:3651.

2009

66 barn och 90 vuxna kommer till julgransplundringen som hölls på Kassmyraskolan i Tumba. 60 nya medlemmar hörsammar nykontaktmötet i februari. 40 medlemmar deltar i Övervintrarträffen som vänder sig till alla som vill tillbringa vintern på sydligare nejder. Sektionen fyller 50 år och det firas som sig bör med festmiddag i augusti på Nürnbergshuset på Södermalm. Ett 90-tal caravanare deltar. Inbjudna är även våra tidigare ordföranden. Kapellskär förnyar sin reception och Strandstuviken färdigställer den nya bastun. 82 ekipage kommer till höstträffen som är på Vilsta camping i Eskilstuna. Vi deltar med egen monter på nya Kistamässan.

Stockholmssektionen har nu 3871 medlemmar.

2010

Året börjar med julgransplundringen i Tumba. I maj letar sig 49 ekipage fram till Silvköparens camping i Sala som är årets "hemliga mål". Nykontaktmötet – som hålls på Mista camping – samlar 30 nyblivna medlemmar. 50 ekipage kommer till Kungsbyn, dit årets höstträff är förlagt.

3939 medlemmar hör till sektionen vid årsskiftet.

 

Sammanställningen av viktiga händelser i Stockholmssektionens historia under åren 2002–2010 har utarbetats av 8101 Thomas Sessler.