Ordförande
 • har det övergripande ansvaret inom sektionen
 • ansvarar för kontakter och korrespondens med myndigheter, föreningar och organisationer
 • ansvarar för att fattade beslut genomförs
 • avgör frågor för sektionen inom ramen för gällande stadgar och beslut
 • leder sektionens sammanträden och upprättar tillsammans med sekreteraren förslag till dagordning för dessa
 • håller kontakt med revisorer och valberedning
 • ansvarar för att sektionens verksamhetsberättelse skrivs och publiceras
 • bevakar att sektionens välkomstbrev är aktuella
 • ansvarar för sektionens medlemsvård
 • ansvar tillsammans med sektionens PR kommitté för sektionens PR & medlemsförmåner
 • upprätta sektionens årsbokslut tillsammans med sektionens kassör
 • är ansvarig utgivare för YZ bladet
 • ansvarar för sektionens sida på Internet 
 • ansvarar för PR material tillsammans med PR kommittén
Sekreterare

 • tillsammans med ordförande upprätta förslag till dagordning vid styrelse , års- och höstmöte samt tillse att kallelse utsänds
 • vara ständig sekreterare vid styrelsesammanträde
 • skriva sektionens verksamhetsberättelse
 • ansvara för att originalprotokoll undertecknas av justeringsperson och ombesörjer att kopior tillsänds övriga styrelsemedlemmar, revisorer, valberedningens sammankallande samt kansliet i Örebro
 • bevaka att berörda på sektionsnivå erhåller förtjänsttecken samt övrig avtackning och att dessa delas ut på årsmöte
 •  
Kassör
 • ansvar för sektionens fortlöpande bokföring
 • ansvara för in- och utbetalningar samt hålla styrelsen informerad om det ekonomiska läget
 • upprätta sektionens årsbokslut tillsammans med ordförande samt att upprättade bokslut tillställes revisorerna
 • se till att årsbokslut publiceras
 • ansvara och upprätta sektionens deklaration
 • hålla kontakt med revisorerna
 • tillsammans med AEU utarbeta budget för kommande verksamhetsår
 • se till att samanställa budgeten, godkänd av styrelsen, överlämnas till höstmötet för beslut
Aktiviteter

 • ansvarig för samordning av aktiviteter av olika slag inom sektionen
 • är kontaktperson mellan styrelsen och CC-ung verksamheten
 • samordning, utbildning av sektionens förtroendevalda
 • ansvarar att sektionens informationsblad YZ bladet kommer medlemmarna tillhanda

Trafik & Teknik


 • samordna och leda teknik & trafikfrågor inom sektionen
 • informera om teknik & trafikfrågor i sektionsbladet samt Internet
 • ansvara för utbildning inom ansvarsområdet teknik & trafik
 • ansvarar för trafiksäkerhets frågor och övningskörning med husvagn/ husbil samt körkortsfrågor


Camping

 • ansvara för sektionens miljöpolicy, samt spridning och utveckling av denna