Caravan Club of Sweden är indelat i 18 olika sektioner. Sydsvenska sektionen, som bildades den 23 april 1961, är den näst största sektionen i Sverige med ca 1900 medlemsfamiljer. Sektionen består av Blekinge- och Skåne län.
Sektionen har i dagsläget en camping; Söndremark camping på Ivö, men styrelsen letar aktivt efter fler campingplatser i Blekinge eller Skåne och gärna då en havsnära camping.
För vår camping ansvarar sektionsstyrelsen som i sin tur har en förvaltningskommitté som driver campingen.
Styrelsen inom sektionen arbetar efter en 5-årig verksamhetsplan som revideras varje år. Det finns även ett antal olika kommittéer för olika aktiviteter. Till alla förtroendeposter finns funktionsbeskrivningar och alla arbetar ideellt. 
Sektionen har en webtidning, KLM-nytt som publiceras på nätet med 4 nummer per år där våra medlemmar får information om träffar och annat som händer i sektionen.  
Vår historia är ursprungligen sammanställd av Roger Berfeld och därefter av sektionssekreteraren.  

 

 

Sektionen

Sektionsstyrelsen har under året haft nio (9) protokollförda ordinarie styrelsemöten.
Sektionsstyrelsen och FVK för Söndremark har haft möten under 2016.
Sektionsstyrelsen har haft en arbetsdag i juni. På den diskuterades bl.a. nya campingprojekt och visioner inför framtiden.
Sektionens årsmöte hölls den 17 april i Ignaberga Medborgarhus, Hässleholm, 67 medlemmar, varav 39 röstberättigade, närvarande.
Information till medlemmarna har lämnats vid träffar samt via anslagstavlan på vår camping, i sektionsbladet, på hemsidan och vid informationsmöten på Söndremark camping. Protokoll från årsmötet finns tillgängligt i receptionen på campingen.


Ekonomi
Ekonomin för sektionen och Söndremark camping är stabil. Vi hänvisar till Årsredovisningen för sektionen.


IT
Under 2016 byggdes det ut wifi till ladan och loftet.

 

Sjukvård
Under arbetshelgen i april gicks allt sjukvårdsmaterial i skåpen vid servicebyggnaden, i ladan samt förbandslådan vid bastun igenom. Allt gammalt material kastades samt nytt fylldes på.

Alla telefon- och säkerhetslistor byttes ut på anslagstavlorna med aktuell information. Dessa ska revideras på våren 2017 igen.
En HLR-docka med tillbehör köptes in för campingens
HLR-utbildningar framöver.
På Tjejträff med manöverkörningen hölls ett föredrag om HLR, hjärtstartarens funktion samt om olycksfall. Deltagarna fick öva praktiskt på HLR mm.
Den årliga hjärt- och lungräddningsgenomgången utanför servicehuset gick av stapeln i augusti. Glädjande nog var det många personer som kom, ca 40 stycken. Patric Olsson, HLR- instruktör, informerade om hur man går tillväga vid hjärtstopp. Hjärtstartare visades och han gick igenom steg för steg hur den fungerar.
Det informerades även om hur man ska gå tillväga om man kommer till en bilolycka. Åhörarna fick öva praktiskt på Heimlich-manöver mm. De erbjöds även praktisk övning av HLR på docka. Många tog chansen och övade inblåsningar och kompressioner. Blodtryck togs på dem som önskade kontrollera detta.
Sommarsäsongen har i övrigt varit ganska lugn på olycksfallssidan, förutom fästingbett, vrickad ankel mm. Under arbetshelgen i september fylldes förbandslåderna på och material som behövdeför påfyllning är inköpt.


Några råd till dig som campare:
Vet du hur man larmar vid olycka?
Vilka är koordinaterna/adressen till campingen?
Hur får man tag i personal på Färjan?
Titta på anslagstavlorna!
Tipsar även om bra att ha i husvagnen:
• Första-hjälpen-kudde
• Litet “Apotek”
• Sårrengöring och plåster
• Egenvårdsbroschyr

Campingansvarig
Året har flutit på som vanligt. Det har varit mycket jobb och det kommer att behövas fler campingvärdar för att klara säsongerna under 2017.
Campingvärdsansvarig har under 2016 varit John E Hansen.


CARAMBA
KLM hade en junior, en dam och fyra seniorer som fullföljde säsongen. SM-tävlingen avgjordes i Bromölla och där placerade KLM:arna sig bra. Nordiskan var i Norge och där hade vi tre KLM-förare med, där Martin Lindblad placerade sig på silverplats. Vår sektion hade 2016 två deltävlingar: SM i Bromölla samt en deltävling i Varberg. 


CC-ung 2016
Under 2016 har CC-ung dragit igång en Facebooksida (CC-ung Söndremark), som i dagsläget har 48 “gillare”. I början av sommaren höll vi en kväll med hambugergrillning och film. Barnens Dag i juli bjöd på strålande väder och barnen uppskattade både lekarna samt att få duscha under vattenslangen i värmen. Många av de vuxna på campingen hade nog velat delta men de fick nöja sig med att vara publik. Dagen avslutades med brännboll och Ivöpiratens besök. En lördag i augusti hade vi filmmaraton kl 6-24 med olika filminrikrningar beroende på ålder på barnen/ ungdomarna och tid på dygnet. Vi har även haft några välbesökta disco för barnen. Vid slalomtricket höll ungdomarna i caféet och lotteriet. Under året har vi dessutom börjat fixa till både på Klacken och på Loftet med bl.a. inköp av en del nya möbler. På Loftet har vi fixat airhockeyspelet – ordnat nya tillbehör till detta, samt köpt nya spel till Wii. Vi har även köpt ett Playstation 4 och några spel, detta kommer att installeras under våren. Sist men absolut INTE minst gjorde den populära Ivö-piraten strandhugg på Ivö och vår camping vid ett antal tillfällen under sommaren. Piraten lyckades vid samtliga tillfällen att hitta sin skatt som han delade med barnen. 2017 inleds med optimism och en stor satsning på våra unga. Vi hoppas på ett ökat deltagande ochintresse från våra barn och ungdomar genom ett större engagemang från både vuxna och ungdomar i CC-ung gällande planering och utförande av olika aktiviteter. Vi hälsar fler kreativa campare välkomna att hjälpa oss!


Manöverkörning 2016
Det har erbjudits 7 st tillfällen till manöverkörning och 58 st har kört, några flera gånger. Året började i Vinslöv i samband med årsmötesträffen och avslutade en hösthelg hos Åhus husvagnsexpo. Det är bra att vara med hos återförsäljarna. De övriga 5 tillfällena var på vår härliga camping Söndremark.
Tjejträffen blev populär även i år, 10 stycken som ställde upp och körde, och erövrade brons, silver, guld och även ett Elit-märke klarades.  Deltagarna övade på allt, konstgjord andning, framstupa sidoläge, om man satt i halsen och att varna med triangel på rätt avstånd från olyckan. Vi har beslutat att ha kvar idén om att, för den som kör och vill, skänka till Barncancerfonden. Vid varje körtillfälle ska det annonsera om detta frivilliga och föreslå 20-lappen jämnt. Många av Er tyckte detta var en bra idé och några skänkte ett större belopp.
Klubben fick ihop 900:- och KLM-sektionen genom Traffic Team skänkte lika mycket, så 1800:- gavs till Barncancerfonden och som tack fick vi ett diplom.


FVK
Under året har vi genomfört två arbetshelger; en på
våren och en på hösten.
Vi har:
• bytt vattenfilter UV-ljus och tagit ett antal prover på vattnet.
• reparerat taket på toalettbyggnaden.
• installerat ett nytt värmesystem.
• ordnat så att Reccan fick nya hyllor och ny färg på väggarna.
• plockat bort en gammal bod (gamla verkstaden).
• målat alla bänkar och golv på uteplatser.
• bytt vindskivor på ladan.
• färdigställt sopstationen.
• tagit bort träd och buskar bakom ladan.

Båtplatslistan har under året inventerats och nder våren byttes sittbrädorna på de fasta utebänkarna ut mot nya friska brädor. Bryggdelen har därefter tvättats och sedan oljats in två gånger. 


Receptionen
Receptionen har varit öppen10.00-11.00 lördag och söndag under lågsäsong och dagligen under högsäsongen. Campingen har varit välbesökt av många både när- och långresta gäster. 


PR
KLMnytt är vår egen medlemstidning där vi skriver om vad som händer på Söndremark, ger tips om andra utflyktsmål samt annonserar om kommande aktiviteter. Medlemstidningen har haft en utgåva på 4 nummer under 2016, med en upplaga på 3200 exemplar. Den har skickats till alla våra medlemmar, annonsörer och till övriga sektionsstyrelser.
Vi har även vår egen sida på Caravan Club där vi har påannonserat om kommande verksamhet, om evenemang vi har haft och där även KLMnytt publiceras i länkform.
Från och med 2017 har styrelsen tagit beslut att endast publicera KLMnytt på nätet och vi hoppas att
medlemmarna aktivt går in och läser tidningen där. Vi har en egen sida på Facebook som är sammankopplad med hemsidan, Caravan Club Sydsvenska sektionen, där allt som publiceras på hemsidan automatiskt läggs upp där. Mycket bra och vi får då ett levande flöde. Vi ser gärna att ni är aktiva på Sociala Medier. Vi har även tagit beslut om att starta upp vårt egna Instagramkonto, något som vi är först med i Caravan Club. Vårt konto heter caravanclubklm och i sambandmed detta har vi beslutat att använda hashtagsi samband med publicering av bilder och text påSociala Medier. De är #ccklm, #ccklmsöndremarksamt #ccklmccung.
På evenemangsfronten har sektionen deltagit i Vinslövs Fritidscenters nyinvigning samt på Åhus Husvagnsexpos Roadshow, där även Manövergänget deltog. Tack till er frivilliga medlemmar som ställde upp och informerade om vår förening.


Nu lägger vi ännu ett år till vår långa historia.
Styrelsen har träffats regelbundet under hela året.
Vi har stort fokus på att behålla och förvalta vårt
gemensamma campingintresse och samtidigt
utveckla det i takt med att vår omvärld förändras. Vi
ser positivt på den framtid som sektionen står inför
och ser samtidigt många möjligheter till att fortsätta
utveckla vår förening. Vi vill tacka alla som bidragit
till sektionens arbete. Vi vill också tacka alla förtroendevalda
och alla andra som hjälper till att göra vår
Söndremark camping attraktiv även i framtiden. Slutligen
vill vi tacka alla medlemmar för visat förtroende
under det gångna verksamhetsåret.

Styrelsen

2015

År 2015 var Sydsvenska sektionens 54:e verksamhetsår.
Vi har haft något lägre nivå på medlemsantal under året, vi var 2915 st, (2014 var vi 3114 st). Verksamhetsåret 2015 har sektionen haft en campingplats, Söndremarks camping på Ivö, men styrelsen har fortsatt att söka fler intressanta campingplatser.
Sektionens årsmöte hölls den 26 april i Blå hallen, Höganäs. 55 medlemmar, varav 32 röstberättigade, närvarande.

IT
Utbyggnaden av fritt wifi på Söndremark är färdigställt, totalt 5 antenner är utplacerade på campingen.
Bandbreddsanalys är utförd och beslut om utökad bandbredd inför högsäsong 2016 är fattat, från 100 mbit till 1000 mbit.
Täckningsanalys är utförd och beslut om en extra antenn på A-området är fattat samt vidare utbyggnad i ladan. 

Två nya bryggsektioner för vinterbruk färdigställdes redan under sommaren. Myntautomaten vid bastun togs i bruk under hösten. Detta innebär att mot betalning kan man numera bada bastu även måndagar t.o.m. torsdagar mellan kl. 16.45-19.00.

Under arbetshelgen i maj gick jag igenom allt sjukvårdsmaterial i skåpen vid servicebyggnaden, i ladan samt förbandslådan vid bastun. Allt gammalt material kastades samt nytt fylldes på. Nyinköpta förbandslådor vid bastun samt i servicebyggnaden sattes upp. Hjärtstartaren fick nytt batteri samt defibrillatorplattor till vuxna och barn byttes ut. Batteri och plattor var nyinköpta för säsongen.
Alla telefon- och säkerhetslistor byttes ut på anslagstavlorna med aktuell information. Dessa ska revideras på våren 2016 igen.

På midsommardagen hade jag en sagostund för barn över 5 år. Den handlade om hur man ska göra om "olyckan är framme". Det kom ca 15 barn och några vuxna.

I augusti hade jag förmånen att vara med på Tjejträff med manöverkörning. Där höll jag ett föredrag om HLR, hjärtstartarens funktion samt olycksfall. Deltagarna fick öva praktiskt på HLR mm.

Den årliga hjärt- och lungräddnings genomgången utanför servicehuset gick av stapeln i augusti. Glädjande nog var det många personer som kom, ca 40 stycken. Jag informerade om hur man går tillväga vid hjärtstopp. Hjärtstartare visades och Jag gick igenom steg för steg hur den fungerar.
Jag informerade även om hur man ska gå tillväga om man kommer till en bilolycka. Åhörarna fick öva praktiskt på Heimlich manöver. De erbjöds även praktisk övning av HLR på docka. Många tog chansen och övade inblåsningar och kompressioner.

Sommarsäsongen har i övrigt varit ganska lugn på olycksfallssidan. Jag har fått en del besök hos mig med fästingbett, onda tår mm.

Campingen har under 2015 drivets med campingvärdsansvarig John Hansen, tekniskt ansvarig Franz Pihl, och receptionsansvarig Marianne Håkansson.
Campingen har varit belagd med 85 säsongare plus för- och eftersäsongare vilket är mindre än 2014, däremot har intäkterna för gäster ökat.
Frans har monterat ny pump i pumphuset vilket märktes när det blev bra tryck i våra duschar.Våra toaletter fick ytterligare nya armaturer och nu är alla utbyta.
Miljöhuset tog form i olika ettapper. Ramar monterades ihop vid ladan. Dessa restes och fick plank på plats. Miljöhuset ska vi ha för att sorterar våra sopor.
Campingen gick under hösten med som förening i Pantamera, vilket innebär att vi kan lämna in säckvis med aluminiumburkar (även importerade och skadade) och Pet-flaskor.

Caramba
Året 2015 hade KLM-sektionen i seniorklassen 5 förare, i juniorklassen 1 förare och vi fick även en förare i damklassen, en nykomling. Välkommen Madde o lycka till.

SM-tävlingen avverkades på Rikstinget som var i Hultsfred och KLM-förarna placerade sig bra där.

På Nordiskan som var i södra Danmark i Sönderborg hade vi 5 KLM-förare. I seniorklassen hade vi Björn o Åke Lövdahl och Martin Lindblad. I juniorklassen va det Johan Lövdahl. Vår nya förare Madeleine Salomonsson i Damklassen fick känna på att vara med på Nordiska.

CC-ung 2015
2015 bildades en ny grupp för CC-ung. Barnen hjälpte till att arrangera filmkvällar på klacken, vi hade disco på loftet och besök av IVÖ piraten några gånger. Under påsken fick barnen besök av påskharen och det arrangerades påskpyssel i ladan. Klacken fick nya öppettider vilket gjorde att fler barn hittade varandra. Barn och ungdomar hjälpte till under tricket med bla försäljning i kiosken på badbryggan.

Det köptes in discobelysning och rökmaskin till loftet samt nya sakosäckar till klacken. Patrik Neglen drog ny el till detta, airhockeyspelet lagades av densamma. Stereon och datorn blev återigen fullt fungerande. På arbetshelgen målades en innervägg på loftet och hela loftet och klacken städades ordentligt.

 

PR
Sektionsbladet har kommit ut med fyra nummer under året. KLM-Nytt har skickats till alla medlemmar och annonsörer samt till övriga sektionstyrelser. I tidningen skriver vi i första hand om vad som händer på Söndremark och riktar sig till våra ca 3000 medlemmar i Sydsvenska sektionen. Under 2015 har vi haft mellan 4-8 annonsörer till KLM-Nytt.


Receptionen
Receptionen varit öppen mellan 10-11 på lör-sön och varje dag på högsäsongen. Kassasystemet som används heter Fritid.
Vi använder oss av ett så kallat "tvättstugeschema" där man själv skriver upp sig när man har kunnat vara behjälplig i Receptionen. Vi använder oss av mycket mailkontakt för att få ut information på ett snabbt sätt till varandra.

Även detta år har campingen varit välbesökt från hela landet och även från våra grannländer. Välkommen åter!

Tyvärr hade vi inte fyllt upp säsongsplatserna 2015 så om någon är nyfiken på att prova på att ligga säsong så var inte rädd för att ta kontakt med oss.

Vintersäsongen 2015/2016 var det ca 25-tal betalande säsongare samt några gäster som gjorde campingen sällskap.
Alla som arbetat i receptionen ska ha ett JÄTTESTORT TACK. Ni har alla fått "Reccan" att fungera för våra gäster och våra säsongsvänner. 55799 Marianne Receptionsansvarig.

Manöverkörning 2015 
Vi har erbjudit 7 st tillfällen till manöverkörning och 46 st har kört, några flera gånger. Åhus Husvagnsexpo i Åhus var den återförsäljare vi hade möjlighet att samarbeta med under året, en lördag på våren och en helg på höstkanten. Hoppas kunna återkomma till Campea men 2015 gick det inte att lösa med körplan i närheten.

Det är bra att vi är med hos återförsäljarna det är vi överens om.
Vid vårt möte efter året som gått beslutade vi att ha kvar idén om att, för den som kör och vill, skänka till barncancerfonden. Vi skall vid varje körtillfälle annonsera bättre om detta frivilliga och föreslå 20-lappen jämt.
Tjejträffen blev ännu populärare 2015, Ni var 11 stycken som ställde upp och körde, och erövrade märken, flest brons men även silver, guld och Elit klarades.
Vi kombinerade lördagens manöverkörning med att Heléne hade olycksfallsinformation, öva på allt mellan konstgjord andning, framstupa sidoläge, om man satt i halsen till att varna med triangel på rätt avstånd från olyckan.

Med dessa rader vill jag tacka Er alla som kommit och kört, det är ju under dessa kontrollerade former vi skall träna, eller hur? Ett stort tack till Traffic Team, alla kan inte vara överallt men tillsammans har vi åstadkommit ett bra manöverår 2015.
Hälsningar, Thomas Lundahl CC 63798, ansvarig för manöverkörning sydsvenska sektionen.

 2014

Sektionen har 3114 medlemmar. Söndremark är sektionens camping.

Styrelsen bestod av 7 personer som har haft tolv protokollförda ordinarie styrelsemöten. Sektionsstyrelsen och driftgruppen (som ersatte FVK) för Söndremark har haft två möten 2014 inkl budgetmöte, minnesanteckningar har förts.

Årsmötet hölls i Tommarp 13 april med 66 medlemmars närvaro, varav 36 röstberättigade. I samband med årsmötet hölls en Vårträff under helgen 11-13 april.

Campingen fick avverkat en del träd och sly inför säsongsstarten.
Fiber drogs in till campingen och var klart under året.

Caramba 11 aktiva förare som hållit sig väl framme på tävlingarna.
Manöverkörning vid 8 tillfällen bl.a. hos husvagnsåterförsäljare, tjejträff med 5 deltagare.

Aktiviteter under storhelger och högsäsong har varit välbesökta.

 2013

Sektionen har 3117 medlemmar. Söndremark är sektionens camping.

Styrelsen bestod av 7 personer som har haft tolv protokollförda ordinarie styrelsemöten. Styrelsen och FVK har haft två möten inkl. budgetmöte, minnesanteckningar har förts. Styrelsen har haft en arbetsdag i juni då det diskuterades bl.a nya campingprojekt och visioner för framtiden.

Årsmötet hölls den 21 april plats Norrvikens camping Båstad 65 medlemmar varav 39 röstberättigade. I samband med årsmötet hölls en Vårträff 19-21 april.

Söndremark Camping fyllde 50 år och detta firades med fest i dagarna 3, 26-28 juli. 

Lekplatsen fick Hoppkudde till alla barns förtjusning.

Manöverkörning, 57 som kört under året och Caramba, fina placeringar för sydsvenska sektionen under året.

FVK har haft 7 möten plus 2 schemalagda campingmöten.

Anläggningsansvarig har sett till att campingen underhållits och bl.a 200 stolar och 10 bord köpts in till ladan.

Aktiviteter under storhelger och högsäsong har varit välbesökta. 

 2012

Sektionen har 3088 medlemmar. Söndremark är sektionens camping.

Styrelsen bestod av 7 personer som har haft tolv protokollförda ordinarie styrelsemöten. Styrelsen och FVK har haft två möten inkl. budgetmöte, minnesanteckningar har förts. Styrelsen har haft en arbetsdag i juni då det diskuterades bl.a nya campingprojekt och visioner för framtiden.

Årsmöte i Hasslarps Folkpark 15 april närvaro 61 medlemmar varav 38 röstberättigade. I samband med årsmötet ordnades en Vårträff helgen 13-15/4 med 9 ekipage.

Träfflistan har innehållit följande under sommarsäsongen, Påskfirande med dans, Valborg med brasa och Ivökören, Midsommarfirande med dans, Minigolfturnering, Slalomtricket, Kräftskiva, Höstfest och Avslutning på sommarsäsongen.

Underhållet på campingen har varit bl.a. nytt bastuaggregat, nya vattenfilter, varmvattenberedare i bastun m.m.

CC.ung har haft en aktiv säsong med bl.a pizzakväll, filmkvällar, tältövernattning vid Kyrkviken m.m.

Manöverkörning och Caramba har genomförts och sydsvenska sektionen är aktiv och håller sig väl framme vid alla tävlingar. Anders Friis och Lars Nilsson avgick och ersattes av Åke Lövdahl och Thomas Lundahl. Nytt för i år var Tjejträff med 11 tjejer som körde manöverkörning.

 2011

År 2011 var Sydsvenska sektionens 50:e verksamhetsår. Den uppåtgående trenden vad gäller medlemsantalet fortsatte under året och vid årets slut var vi 3117 medlemmar (jämfört med 2010, då vi var 3006 medlemmar). Verksamhetsåret 2011 har sektionen haft en campingplats, Söndremarks camping på Ivö, men styrelsen har fortsatt att söka fler intressanta campingplatser.

Sektionens årsmöte hölls den 17 april plats Jägersbo camping i Höör 69 medlemmar, varav41Röstberättigade var närvarande. Sektionen bjöd på kaffe och kaka.

PR:
Under året har det bildats en redaktionsgrupp bestående av Ann Pihl  redaktör, Malin Lindskog grafisk form, Sanna Mertel hemsidan, Lars Jönsson bokstavstämjare och Sylvia Persson korrekturläsare. 

CC-Ung 
Ett flertal filmaftnar har ungdomarna hållit där vi visat en fil där barnen under tretton har fått vara med, det har bjudits på både chips popcorn och även Pizza.Efter kl 21,00 då har de lite äldre ungdomarna fått loftet för sig själv och lite mer fart i filmerna har det varit då så klart.
Vi höll i Barnens dag där vi hade ett flertal stationer som t.ex. spiktävling, fotboll, skattjakt mm.Avslutningsvis fick barnen klubba och glass.Ett mycket uppskattat inslag som vi självklart ska hålla i år också.Till Jubileet återuppstod vår gamla vattenskiduppvisning där vi kunde se alla barnen utföra sina konster även om det nästan stormade på sjön men det var många gamla minnen som kom upp till ytan när man såg hur duktiga dessa barn/ungdomar är. Slalomtricket genomfördes ännu en gång, ungdomarna höll i vårt kafé med nybakade kanelsnäckor, kaffe och korv med bröd.

Anläggningen på Söndremark:
Vi har målat upp vår anläggning, stugor, toalettbyggnad, klacken, gasolhuset, mm. Bytt ut trädäcket på badbryggan, gjutit en ny framdel på bryggan som isen i vintras tog med sig.Installerat ett uv-ljus så att vi nu har godkänt dricksvatten på hela vår camping. Installerat en värmepump i klacken. Vi har haft två arbetshelger under året där vi kastade skrot, badbryggan, ris, mm.Bytt filtersand på vattenfilter och tagit vattenprover.Monterat ett handikapp anpassat lås och en högre toastol på vår handikapptoalett.Kopplat om avl oppet på sanitets- tömningen så att det går in på avloppssystemet.

Vi har ordnat så att ventilationen fungerar i bastun. Byggt nytt golv i frysrummet

Årsberättelse 50-årsjubileum Sydsvenska sektionen
Sydsvenska sektionen firade i år 50 årsjubileum och det var fest i dagarna 3 på Söndremark. Temat var genomgående 60-tal. Fredagen var det inkörning och alla vagnar kom på plats. Pubkväll med  trubadurer, lottförsäljning och den gamla ”rouletten” som gjorde  comeback, härlig stämning.

Lördagen bjöd på ”Klacken” tur runt Ivösjön, Astrid Lindgrens värld, ponnyridning, bandyturnering och en alldeles egengjord tårta som sektionen bjöd på tillsammans med kaffe och saft. Kvällen var den stora festaftonen och vi var 270 personer som  åt grillegris med tillbehör.
Under middagen var det allsång under ledning av Lennart och Kjell, allsångsledare var Lena och Sylvia. Det hölls tal och presenter överlämnades. Ordförande Christel höll tal om vad som hände 1960 och utvecklingen i sektionen under dessa 50 år. Efter middagen dansade vi  till 60-talsbandet Scintops orkester.

På söndagen var det vattenskiduppvisning av alla duktiga ungdomar på Söndremark. Lottdragning med massor av fina priser hanns också med där vid strandkanten. Sektionen bjöd på grillad korv och dricka  som avslutning.

Avslutningsord från styrelsen
Det har varit ett intensivt arbete att slutföra köpet av Söndremark camping, efter 3 års arbete äger vi nu campingen.

 2010

År 2010 var Sydsvenska sektionens 49:e verksamhetsår. Den uppåtgående trenden vad gäller medlemsantalet fortsatte under året och vid årets slut var vi 3006 medlemmar (jämfört med 2009, då vi var 2 834 medlemmar). Verksamhetsåret 2010 har sektionen haft en campingplats, Söndremarks camping på Ivö, men styrelsen har fortsatt att söka fler intressanta campingplatser.

Sektionens årsmöte hölls den 25 april på Österlens Folkhögskola,
Tomelilla 85 medlemmar, varav 50 röstberättigade,
närvarande. Sektionen bjöd på kaffe och kaka.

Traffic Team
Under året som gått har totalt sex cuptävlingar i Caramba körts, varav två som Sydsvenska sektionen har arrangerat i Falkenberg. Vi har erbjudit möjlighet till manöverkörning både på Söndremark och träffplatser utanför vår egen camping.
Under året var det 80 personer som körde vilket tog KLM till en 5:e plats bland landets sektioner.

CC-ung
har gjort i ordning ”Loftet” och ”Klacken” under säsongen som gått. Disco-båset är borttaget och nytt golv är ditlagt, ny dörr och nytt fönster är isatt. Inköp av tv till båda ställena samt Wii-spel, surroundsystem mm.

Anläggningen på Söndremark

• Vattenfilter och vattenpump har bytts ut
• Vi tömde ut det vita huset ifrån järn,glas,tegelpannor osv
• Några dörrar till har fått nya lås (taggar)
• Vita huset har jämnats med marken
• Golfbanan har fått ett ansiktslyft
• Lekplatsen rustades upp, boulebanan kombinerat basket,
landhockey- eller bandybana.
• Nytt virke fick bänkar och grillen vid lekplatsen
• De gamla frysarna har tagits bort
• Blandare med tryckknapp och snålspolande dusch- handtag monterades in.
• Bryggor har reparerats
• Underhåll på bastun, båtladan och pa-anläggning
• Nya skåp och förvaring i dansladan sattes upp till bl a porslinet.
• Lampor med rörelsevakt vid bilparkeringen installerades.
• Rörelsevakt vid toaletterna

NCT 2010
Träffen hölls på Tomelilla Motorklubbs område på Svampabanan i Tomelilla. Där fanns redan en liten Camping men för att träffen skulle kunna genomföras krävdes det att det byggdes upp en provisorisk camping, med allt vad det innebär i infrastruktur för el, vvs och sophantering. Där erbjöds dagliga aktiviteter för både ungdomar, barn och vuxna.
Varje kväll ordnades musik med dans. Med enkla ord kan man beskriva anläggningen som en liten semesterby med reception, kvartersvärdar, områdeschefer, sjukvård, restaurang med mat och starka drycker. På kvällarna skyddades vi av vakter (räddningpatrullen). Där anordnades Nordiska tävlingar i bl a Caramba. Vi hade också tropisk värme såsom det ska vara på semestern. Det som tog 2,5 år att bygga upp tog knappt en dag att riva. 

Avslutningsord från styrelsen

Det har varit ett intensivt arbete att slutföra köpet avSöndremark
camping. Tyvärr har det inte blivit klart under året.

 2009

År 2009 var Sydsvenska sektionens 48:e verksamhets-år. Den uppåtgående trenden vad gäller medlemsantalet fortsatte under året och vid årets slut var vi 2 834 medlemmar (jämfört med 2008, då vi var 2 653 medlemmar). Verksamhetsåret 2009 har sektionen haft en campingplats, Söndremarks camping på Ivö.

Sektionens årsmöte hölls den 26 april på Österlens Folkhögskola, Tomelilla. 96 medlemmar, varav 59 röstberättigade, närvarande. Sektionen bjöd på kaffe och kaka.

Sydsvenska sektionen var representerad på Elmia mässan i September  och här informerades om både sektionen och NCT-2010 i Tomelilla, vilket det var stort intresse för.

Under året som gått har totalt sju cup tävlingar i Caramba körts, varav två som SydSvenska sektionen har arrangerat i Falkenberg. Antalet aktiva förare har varit åtta, sju herrar och en junior.
Säsongen började med 4 stycken i cc-ungstyrelsen och slutade med 12 stycken inkl styrelse-elever.
Några helger har dem turats om att gått upp tidigt på morgonen för att sälja bullar.

Det har också arrangerat räkafton på stranden och dans på bryggan.
Slalomtricket blev en trevlig tillställning med fint väder på stranden samt matförsäljning, lottförsäljning och dans i ladan.
Ungdomarna avslutade säsongen med att hjälpa till på höstträffen i Jägersbo, de tog hand om den yngre generationen på dagen och discot på kvällen.

Två campingmöten har hållits under sommarsäsongen och dessa har varit välbesökta. Här har medlemmarna getts information om bl a köpet av campingen och även fått möjlighet att ventilera sina åsikter.

Planeringen för köpet av campingen och ändringen av detaljplanen har pågått under säsongen. Bl a har Börje Svensson haft mycket samtal och möten med kommunens representanter.

Under säsongen har campingen varit välbesökt av många både nära och långresta gäster. Säsongsplatserna har varit fullbelagda och alla som stod i kö fick tyvärr inte plats. Vintersäsongen 2008/09 var det ett 60-tal betalande säsongare samt en hel del gäster.

  • I början på året färdigställdes den elektriska dörröppningen.
  • Alla lampor är nu utbytta till lågenergilampor.
  • Nytt vattenfilter installerade under våren.
  • Det sattes in ny vattenmätare i pumphuset och det kopplades om så att backspolningen fungerade riktigt.
  • Vita villan tömdes på allts om förvarades där.
  • Det nya kassasystemet Fritid i receptionen installerades.
  • Vinterbryggan har reparerats och lagts i sjön.
  • Ett antal gräsklipparna har servats under säsongen

Avslutningsord från styrelsen
Det har varit ett intensivt arbete att slutföra köpet av Söndremark camping. Tyvärr har det inte blivit klart under året på grund av att vi måste hitta andra lösningar för vår infiltrationsanläggning.

 2008

Caravan Club of Sweden firade 50-års jubileum.

Sydsvenska sektionen gick miste om att lägga bud på Bökenäs camping, eftersom den såldes dagen innan den av inbokad besiktningsman, skulle besiktigas av sektionen. Under året blev Skummeslövs Ekocamping till salu  och sektionen var med i budgivningen (med stöttning av Riks). Den blev dock för dyr för vår plånbok och vi fick se oss snuvade på ytterligare en camping.

Inför sommasäsongen infördes möjlighet att boka helårsplats till ett reducerat pris.Sommarsäsongen kostade 5 900 kr och vintersäsong

2 300 kr. En helårssäsong  kostade 7 700 kr.

Under året infördes ett system med avvikelserapportering för ha dokumenterat de avvikelser som förekommit, såväl sådant som förvaltningskommitté m fl uppmärksamma som klagomål från camparna. Systemet underlättar också åtgärder och uppföljning.

 2007 Under vintern inträffade en incident i sanitetsbyggnaden på Söndremark camping när snö blåste in på loftet under en av vinterns snöstormar. Skadorna blev dock inte så stora som befarats, men kostade ändå en del att rätta till.

I början av året lades vissa löpande redovisningsuppgifter ut externt och kassörens arbete underlättades.

Efter 3 års arrende, som egentligen initialt skulle vara 5 år . av Rosornas camping begärde styrelsen att frånträda arrendet i förtid. Året blev det sista på Rosornas camping. Sökandet efter lämpliga campingplatser fortsatte och styrelsen fattade intresse för Bökenäs camping i Blekinge som var utannonserad till försäljning. Hösrmötet gav styrelsen mandat att gå vidare för att undersöka möjligheterna till köp. Styrelsen gavs också mandat att inköpa en camping upp till 10 miljoner kronor.

Efter sommarsäsongens slut beslöt hela förvaltningskommittén på Söndremark att avgå. Inte förrän i slutet av året började en ny förvaltningskommitté att ta form.

Sydsvenska sektionen hade vid årets slut över 2200 medlemmar. Årsmötet hölls på Krinova Science Park i Kristianstad och höstmötet på SweCamp i Höör. Efter stadgeändringar i Caravan Club of Sweden var höstmötet 2007 det sista för sektionen. I fortsättningen är det årsmötet som är det enda medlemsmötet där alla beslut som ska tas av medlemmar kommer att klubbas.

Vid höstmötet beslutades att sektionen skulle gå in med en ansökan om att anordna NCT 2010. Så gjorde också och beslutades att Sydsvenska sektionen skulle stå som attangör för detta.
2006
Caravan Club startade en ny ordning med RP-möte förlagt till en sektionscamping. Sydsvenska sektionen gick först ut och anordnade det första RP-mötet på Söndremark camping under Kristihimmelfärds helgen. Arrangemanget fick mycket beröm av deltagarna runt om i landet.
Söndremark camping fick ytterligare ett område (område D) med el-platser. Det var kö till säsongsplatserna och även detta året fanns det 95 sådana på campingen.
Det visade sig vara svårt att få säsongare till Rosornas camping. Den lilla tappra skaran kämpade dock på och Rosornas camping kunde visa ett hyfsat resultat och många nöjda gäster. Vid Minitinget, som hölls samtidigt som RP-mötet, bildades ungdomsgruppen Rosenknopparna.  Problemen kring svartbygge, underlåtenhet att söka strandskyddsdispens och åtal för miljöbrott fortsatte beträffande fastighetsägaren. Vid ett möte på hösten förklarade fastighetsägaren att han inte ville ha Carvan Club som arrendatorer när arrendekontraktet löpte ut (2009), vilket ledde till avhopp från förvaltningskommittén.
För första gången deltog sektionen i monter på Elmia-mässan. Sektionens representanter upplevde deltagandet som mycket positivt och sektionen fick 100 nya medlemmar under mässan.
Inför nyval till styrelsen omorganiserade och förnyades ledamöternas styrelseportföljer och ansvarsområden. Bl a fick sektionsstyrelsen en PR-ansvarig ledamot.
Det 45:e året firades med tårta vid höstmötet, som hölls på SweCamp Jägersbo, Höör.
Under året fortsatte medlemsantalet att stiga och vid årets slut hade sektionen 2 090 medlemmar.
2005 Det 44:e verksamhetsåret ökade medlemsantalet till 1951 st. Under verksamhetsåret startade sektionen ytterligare en camping, Rosornas camping i Blekinge, som inledningsvis arrenderas på fem år. 
Årsmötet för 2005 hölls i Mörrum, med en träff på Rosornas camping. Manöverkörningarna fortsatte att minska. Det totala intresset för att förkovra sig inom framförandet av bil och husvagn, har varit lite över 1%  av medlemsantalet. Totalt körde 29 medlemmar manöverkörning. 
I caramba var sju förare från sektionen aktiva. Vid Nordiska träffen kom Anders Friis på elfte plats. Campingen på Ivö bytte, efter namnförslag och omröstning, namn till Söndremark camping. Under sommarsäsongen hade man på Söndremark 95 säsongsplatser belagda. På Rosornas camping var det, inklusive eftersäsongare, 19 säsongsplatser belagda. 

Det rådde en pionjäranda på Rosornas camping. En del smolk i glädjebägaren drabbades campingen av, då det visade sig att fastighetsägaren hade vidtagit åtgärder för utbyggnad av campingen, utan erforderligt bygglov och strandskyddsdispens. Detta fick till följd att 20 av platserna inte kunde användas under säsongen (det som kallades Solviken, Solgläntan och Soludden). Den med fastighetsägaren avtalade el-utbyggnaden till EU-anpassad el stoppades också. Trots detta blev starten med den nya campingen en succé.
2004 Året var Sydsvenska sektionens 43:e verksamhetsår. Vid årets slut hade sektionen 1 861 medlemmar. Antalet manöverkörningar var det lägsta sen 1995.
Vid Tinget, som hölls i Skara, kördes CC mästerskapet och lagguldet togs av KLM-sektionen genom Christian Björklund, Christer Appelgren och Anders Friis. Christian Björklund var också sektionens och Sveriges representant vid nordiska träffen i Norge. På campingen Ivö var det 95 sektionsplatser, samtliga belagda. Bastutaket reparerades, liksom båt- och badbryggorna samt flotten till hopptornet. Vid parkeringen för gäster och extra bilar röjdes det undan och parkeringen utökades. Vid parkeringen placerades ett skåp för oljor och bensin. Runt Villan röjdes träd och buskar undan och trädgården fick ge plats till husvagnsuppställning. 
En ny värmeanläggning (luftvärmepump) installerades i Ladan och på Loftet.
Gamla receptionen (Klacken) byggdes om för att utöka förrådsmöjligheterna. För första gången provade sektionen på att anordna Vintercamping. 14 medlemmar låg som vintersäsongare under säsongen 2004/2005.  
2003 90 säsongsplatser belagda och säsongsavgiften är 4.800:- inkl 600:- elavgift.Avläsningsprogram installerat för elavläsning via central data. Dusch byggd nere vid badplatsen. 
Camp Ivös  40-årsjubileum firades under Pingsten. 
Sektionen lagt anbud på 2.6 miljoner för Kiviks familjecamping AB, Kivik men vårt anbud räckte inte till. 
2002 Campingen blir momsregistrerad. Arbetet med elen är nu klart. I samband med detta har platsernas storlek förändras till 11 x 13 meter. 
Nya armaturer till områdesbelysningen uppsatta.
2001 Sektionen lagt anbud på 3.7 miljoner för Borrbystrands camping. Vårt anbud räckte inte till.Sektionen anordnade Rikstinget 2001 i Lerberget, Höganäs. 598 ekipage. Sektionen fyller 40 år. Jubileumsfesten hölls på Jägersbo i Höör den 15 september. 
Arbetet med att lägga ny el till alla platser påbörjades, vilket innebär att alla får 16 amp.
2000 Tillbyggnaden vid ladan klar. Nytt parkettgolv lagts i ladan. Mycket planeringsarbete inför Tinget 2001.
1999 Gäststuga nr 2 byggs och är klar för uthyrning. Oljetanken vid ladan utbyt. Tillbyggnad av ladan med bl a toaletter har påbörjats. Avtalet klart med Höganäs kommun om Tinget 2001. 
1998 Caravan Club fyller 40 år och ger ut en ny campingbok som skall gälla i 2 år. Det blir samtidigt klart att vi skall anordna Riksting 2001. Vi får 4 nummer av sektionsbladet. Elavtalet som skrevs året innan gör att vi sparar en del pengar. 
Det byggs en stuga på campingen för uthyrning. Den står färdig till midsommar och bli flitigt använd under resten av säsongen.  
1997 Riks köper fastighet i Örebro till sekretariatet och byter samtidigt namn till Kansliet. 
Årsmötet hålls i Sölvesborg på Slottsrestaurangen. Det bli fyrfärgsomslag på vårt caravanblad. 
Den fasta delen på båtbryggan byggs om, bastun renoveras och det blir ny sand till badplatsen. 
Arbetar med nytt elavtal. Infört städlista för toaletterna. Säsongsavgiften är 4.400:-.
1996 Så gott som alla säsongsplatser är belagda och årsavgiften är 4.400 kr. 
Den kalla och snörika vinter medför att snö blåses in på serviceanläggningens vind samt att vissa vattenskador uppstår. Försäkringar täcker skadorna. Ventilationsanläggningen justeras så att skador inte skall uppstå igen. Byggnaden garantibesiktigas under sommaren och byggarens kommentar är att det är första gången han träffar på en byggnad som är i bättre skick efter ett par års användning än den var vid överlämnandet. 
En stor majoritet av säsongboende är nu helt positiva till den fina toalettbyggnaden. Enstaka medlemmar agerar emellertid anonymt med negativ kritik och denna bemöts på höstmötet.
1995 Så gott som alla säsongsplatser är belagda. Säsongsavgiften är 4.400 kr. 
14 träffar har genomförts. Manöverkörning och E-kurs har arrangerats. 
Det 20:e Slalomtricket firades i augusti med stora arrangemang för hela familjen. 77 deltog i tävlingen. 
Utgående eget kapital uppgår till 1.058.609 kr. Banklånet amorteras med ytterligare 100.000 kr.
1994 På extra medlemsmöte den 13 februari uppe på Ivö behandlades byggandet av toalettanläggningen. NCC har lämnat det lägsta anbudet på 2.040.000 fullt färdigt inkl. infiltrationsanläggning. Finansieringen sker genom 800.000 i egen insats från hopsparade medel, lån från CC:s Grundfond på 118.000 samt genom banklån på 1.150.000 kr. Efter lång och het diskussion beslutas med 25 röster mot 22 att bygget skall genomföras. 
Byggnaden kan börja användas fr.o.m. midsommar men officiell invigning sker den 15 oktober. Den slutliga kostnaden blev 2.168.000 kr, vilket innebar en fördyring på endast 47.000 kr. Då ingår emellertid även markbeläggning. Sektionens utgående eget kapital utgår vid årsskiftet till 1.077.000 kr. 
Säsongsavgiften är 3.200 kr och alla platser är belagda. På Sturup Raceway representerades Caravan Club av Sydsvenska Sektionen. 
I maj ordnades en Hjärt- Lung och Brandskyddskurs på Ivö. Liksom tidigare år har manöverkörning arrangerats. Vidare har E-kurs genomförts. Programmet har innehållit 14 välbesökta träffar.
1993 Alla säsongsplatser belagda. Säsongsavgiften är 3000 kr. I slalomtricket deltar 50 personer. Totalt innehöll årets program 14 träffar, alla med gott deltagande. 
I Caramba segrar Torbjörn Nilsson och Lena Lindström blir tvåa. Sektionen deltog med monter på Sturup Raceway. 
Badbryggans fasta del renoveras och får en gjuten betongram för att motstå isens inverkan. Nytt golv gjuts och kläs över med trä. Nya stolpar och ny belysning monteras. 
Förhandlingar om nytt arrendekontrakt avslutas och arrendet gäller nu fram till t.o.m. 2017. Byggnadstillstånd till ny toalett- och servicebyggnad samt infiltrationsanläggning erhålls. Anbud på bygget tas in.
1992 Alla säsongsplatser är belagda. Säsongsavgiften är 2800 kr och dygnsavgiften 80 kr. Sektionen deltar med monter på Sturup Raceway och slalomtricket har 50 deltagare. En vindsurfingtävling genomförs. 
CC Camp Norrviken öppnas under medverkan av några av sektionens medlemmar. Den har 180 platser. 
I Caramba vinner Torbjörn Nilsson och Lena Lindström blir tvåa bland damerna.
1991 Alla säsongsplatser var belagda. Avgifterna var i år 2500 kr för säsong och 70 kr per dygn. Sektionen hade en monter vid Sturup Raceway. I slalomtricket var det 70 deltagare. 
En kurs för båtförarbevis startades och samlade ca 30 deltagare. Den leddes av vår medlem och sjökapten Nils-Göran Lamartine och så gott som samtliga fick sina bevis. Resultatet är en säkrare båttrafik omkring vår anläggning på Ivö. 
Sektionen svarade för årets Riksting, som hölls på Hässleholmsgården i Hässleholm. För genomförandet svarade 150 funktionärer från sektionen. Antalet vagnar var ca 600. I Caramba segrade Lena Lindström och Torbjörn Nilsson. Genomförandet fick god kritik av Riksstyrelsen.
1990 Alla säsongsplatser var belagda. Sektionen hade montrar dels vid husvagnsmässan i Malmö dels i samband med arrangemang vid Sturup Raceway. Bangolfens resterande 9 banor iordningställdes. 
I slalomtricket deltog 63 medlemmar och i Caramba segrade Lena Lindström.
1989 Under året genomfördes en funktionärsträff och en sjukvårdsutbildning hölls på Ivö för våra medlemmar. Sektionen deltog med monter i en husvagnsmässa i Malmö. En CCRT-träff hölls på Ivö. Slalomtricket hade 77 deltagare. 
Elanläggningen byggdes om med ny transformator så att alla nu kan ta ut 6A. Bangolfen gjordes klar med 9 av de 18 banorna. 
Caramba segrade Torbjörn Nilsson och herrlaget.
1988 Alla säsongsplatser är belagda. En funktionärsträff med 40 deltagare genomförs. En E-kortskurs hålls med 15 deltagare. 
Slalomtricket samlar 50 deltagare. På hösten hålls ålagille. Ett litet jubileum firas därför att bryggorna nu är 20 år. En anläggning för bangolf av tävlingskvalitet inköps. 
I Caramba segrar Lena Lindström och Torbjörn Nilsson. Herrlaget blir 1:a. I NCR Caramba segrar Torbjörn Nilsson.
1987 Samtliga säsongsplatser är belagda. Avgifterna är 1350 för säsong och 55 för natt. 
En funktionärsträff hålls. Påsk, valborg, pingst, midsommar, slalomtrick, kräftor och avslutning firas på vanligt sätt med god anslutning. Sektionen deltar med monter på Husvagnsmässan i Malmö. 
48 medlemmar deltog i slalomtricket. 60 vagnar deltog i en hemlig träff. 
Lena Lindström segrade i Carambas damklass och Torbjörn Nilsson segrade i herrklassen. Herrlaget segrade.
1986 Alla säsongsplatser är belagda. Säsongsavgiften är 1300 kr och dygnsavgiften 45 kr. En funktionärsträff hålls. 
25-årsjubileum hålls på Sommarlust i Kristianstad med 80 vagnar. Riksordförande Sven Olof Carlsson deltog liksom tidigare sektionsordförandena Sam Cohn, Bertil Christensson och Börje Håkansson. Sektionen tilldelades ett CC-standar. 
I Caramba vann sektionens herrlag. Vidare vann Lena Lindström och Torbjörn Nilsson dam- resp. herrklass.
1985 Verksamhetsåret är 16 månader på grund av omläggning av CC:s räkenskapsår. Alla säsongsplatser är belagda. Säsongsavgiften är 1200 kr och dygnsavgiften 35 kr. 
Två funktionärsträffar hålls med ca 30 deltagare varje gång. På dessa diskuteras olika aktiviteter och ansvar för genomförande delas ut på deltagarna. 
Sektionen får besök av 30 vagnar från Holland. Slalomtricket firar 10-årsjubileum med 82 deltagare. 
I Caramba tar sektionens damlag och herrlag första pris. Lena Lindström blir 1:a och Jan Ringströn 2:a. 
Länsstyrelsen och kommunikationsdepartementet avslår sektionens begäran att hastighetsbegränsningen på Ivösjön skall slopas. Badbryggan byggs ut med bl.a. hopptorn.
1984 Länsstyrelsen godkänner ändring av gränser för hastighetsbegränsningen. Därigenom kan vattenskidåkarna starta från båtbryggan. Elledningarna till campingen fördubblas och ny elcentral monteras. 
Sektionen ordnar en funktionärsträff med 25 deltagare. Alla säsongsplatser är belagda. Vid SM i Caramba blir Lena Lindström 1:a liksom även vårt damlag och vårt herrlag.
1983 Bastun renoveras invändigt och utsidan behålls i stort sett oförändrad men uppsnyggad. Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbegränsning till 7 knop utanför CC:s område. Ändring av förläggning av gränser begärs. 
Alla våra säsongsplatser är belagda. Caravan Club of Sweden firar 25-årsjubileum. Vi har 45 deltagare i slalomtricket. Vid SM i Caramba tar Lena Lindström 1:a pris liksom även damlaget. Jan Ringström kommer på 2:a plats liksom också vårt herrlag.
1982 Vi hade 648 gästnätter och alla säsongsplatser var belagda. Lingonträff genomfördes i Vilshult med 40 vagnar. Ett 20-tal ungdomar ordnade en klädparad på Kristi Himmelfärdsdag. I maj besöks också Kjugekull och dess historia berättas på vers. 
I Caramba klarade sig sektionens deltagare bra; 1:a pris för både dam- och herrlag samt individuell 1:a genom Lena Lindström resp Jan Ringström. 
Badbryggan reparerades efter en svår vinter. Och i slalomtricket på vattenskidor startade 55 medlemmar och i slalomcupen 16.
1981 Alla säsongsplatser är belagda och campingen har 885 dygnsgäster. Sektionen har 14 träffar, varav 12 genomförs på Ivö. Dessutom en manöverträff. Lingonträffen hålls i Eringsboda, ålagille i Yngsjö och manöver i Dalby. I september visar medlemmar filmer från sektionens liv. Sektionen firar 20-årsjubileum. Lillstugan (gamla receptionen) fick under semestern en genomgripande ansiktslyftning under ledning av Rolf Ek. 
I en E-kortskurs deltar 5 medlemmar och samtliga erhåller kortet. Klubbens herrlag vinner i Caramba och individuellt vinner Jan Ringström. I slalomtricket vann Gert Svensson. 
Ett nytt hyres- och arrendekontrakt tecknas fram till 2000-12-31.
1980 Säsongsavgiften 550 kr, 76 platser belagda. Man har problem med några som betalat säsongsavgift men ej medlemsavgift. Eventuell lägerplats vid Bosarpssjön utreds. 
Flera styrelsemöten har ajournerats eftersom de pågått för länge på natten och har därför fått fortsättas vid ett senare tillfälle.
1979 75 säsongplatser belagda. Säsongsavgiften är 500 kr och dygnsavgiften 20 kr. Nytt värmeaggregat monteras i ladan. Ny manövervagn inköpes. Ängen ned till ladan får disponeras.
1978 Inköp av roddbåt. Maskeradbal på Ivö. Stugan vid ladan (hotellet) hyrs. Hastighetsbegränsning på Ivösjön utanför CC föreslås. Länsstyrelsen vill ha yttrande. Säsong 450 kr, dygn 15 kr.
1977 Tillstånd till upprustning av toaletten har ej erhållits men 30.000 kr avsätts för ändamålet. 
Sektionens get har fått en killing. Både get och killing säljs. 
Man beslutar ha max 75 säsongplatser. På höstmötet beslutar man också att antalet medlemmar skall begränsas till ca 300. Vid årets slut är antalet medlemmar 299! Beslutet upphävs av Förtroenderådet eftersom det strider mot CC:s stadgar. 
Man beslutar också att toalettbyggnaden skall upprustas invändigt eftersom bygglov dröjer. Till detta avsätts 70.000 kr. Man skall installera 5 nya snålspolande toalettstolar i stället för tidigare vacuumstolar. 
16 vagnar deltar i en resa till Harz.
1976 Ansöker om byggnadslov i Jonstorp. Träff genomförs på High Chaparal. Man har lingonträff och ålagille. 
Säsongsavgiften är 400 kr och antalet säsongplatser 63.
1975 Jonstorp nu nedlagt! 
Den nya toaletten budgeteras nu till 100.000 kr. Slalomtricket startas. 
Säsongsavgift 350 kr.
1974 En ny toalettbyggnad budgeteras till 40.000 kr och sektionen lånar för detta 30.000 kr. En barack i Landskrona inköps, rivs och transporteras till Ivö där materialet skall användas till den nya toaletten. 
Säsongsavgiften är 300 kr.
1973 På Ivö färdigställs badbryggans solaltan, bollplan och manöverbana iordningställs. 
Till Jonstorp anskaffas toalettbodar men de underkänns av Hälsovårdsnämnden i Höganäs. Byggnadsnämnden meddelar att området ej får användas för camping efter 73-09-01. 
En medlem utesluts pga dåligt uppträdande med fysiskt våld (se 1971).
1972 Sektionen ordnar Riksträff på Sibbarps Camping i Malmö. På Ivö utökas området med 8000 kvm = bollplan och manöverkörningsplats. Båtladan hyrs. Båtbryggans betongramp gjuts. 
Säsongsavgiften är 170 kr på både Ivö och Jonstorp.
1971 Bastun är klar. I ladan säljs kaffe för 25 öre, läsk för 75 öre och korv för 95 öre. 
I protokollet 71-09-19 §4 kan läsas: "Sam Cohn och Evert Hansson fick i uppdrag att prata med XX om det sätt vilket han uppfört sig vid ett tillfälle i ladan där han varit otidig mot fru YY". 
Säsongsavgiften är nu 170 kr + 30 kr för el. Dygnsavgiften är 8 kr.
1970 Parkettgolv läggs i ladan på Ivö. Arbete pågår med den nya bastun. 
Säsongsavgiften är 100 kr inkl el och gäller för tiden 30/4 -- 30/9.
1969 Ivö utökas med 10.000 kvm. Ny WC-anläggning installeras och även en avloppsanläggning. Byggnadstillstånd erhålls för en kombinerad livräddnings- och bastubyggnad. 
Jonstorps toaletter och tvätt klara liksom också vattenförsörjningen. 
Ungdomssektion bildas med egen styrelse på 7 medlemmar. Båtsektion bildas. 
En påskresa till Harz genomförs. 
En granne till Ivölägret klagar på störande båtmotorer. 
Säsongsavgiften på Ivö är 50 kr + 13 kr för el. Dygnsavgiften är 3 kr + 1 kr. Säsongsavgiften för Jonstorp är 35 kr. 
Vid årets slut är antalet medlemmar 210.
1968 Förarbetena på Jonstorp startas. Ivö får varmvatten och dusch. 
Vi årets slut är vi 159 medlemmar.
1967 Överbyggd tvättplats byggs, en bastu har iordningställts. En hydrofor har installerats varför man nu har rinnande vatten i lägrets centrum samt i tvättutrymmena. Man får dispositionsrätt till ladan och en ungdomslokal ordnas på loftet. 
Förhandlingar om läger i Jonstorp inleds. 
53 säsongsplatser. Vid årets slut är antalet medlemmar 159.
1966 Påskträff i Ljungby, ålagille på Bäckaskog med 50 vagnar. 
Utbyggnad av klubbstugan. Toaletterna kopplas till tank. Elström installeras på campingen och firas med stor ljusfest. 
Vid årets slut har sektionen 145 medlemmar. Balansräkningen är på 8200 kr, varav 5000 faller på Ivö. Inkomsterna under året har varit 7000 kr.
1965 Påskträff i Ljungby. 60 säsongskort säljs och sektionen har vid årets slut 136 medlemmar. 
Toaletter rustas upp. Ny badbrygga. Ombyggnad av klubbstugan.
1964 Gemensam påskträff med Dansk Caravan Club på Ystads Saltsjöbad med 10 svenska vagnar och 50 från vårt grannland. Pingsten firas i Danmark med 40 vagnar. Också i år har sektionen äppelplockarträff på Ivö.
1963 I maj 1963 har man genom Sten Stenebo lyckats få arrende av mark på Ivön. Dygnsavgiften bestäms till 5 kr/dygn och 50 kr för hel säsong. Sam Cohn skaffade en stuga för 800 kr och denna skall bli klubbstuga. 
Midsommar och kräftskiva firas på Ivö i trevligt dekorerad loge. 
Den 20 oktober har sektionen träff på Ivö med möjlighet att plocka äpplen till eget behov, vilket utnyttjas flitigt.
1962 Sektionen har nu 22 medlemmar. Av årsavgiften på 35 kr går 5 kr till sektionen, vilket är för litet med hänsyn till den höga avgiften. Samarbete med andra sektioner ställer sig svårt på grund av den storlek som sektionen nu fått. Sektionen begär hos riksorganisationen att nya medlemmar endast skall beviljas inträde efter rekommendation av två faddrar. För att få "de rätta gossarna".
1961 Sektionen bildades den 23 april 1961 på campingen Hörby Ringsjöstrand. Närvarande var 13 medlemmar varav 6 med husvagnar. Sammankallande var Sverker Patriksson och mötets sekreterare var Christer Fahlström. En ordförandeklubba donerades av Erland Patriksson, som själv tillverkat den. Till sektionens ordförande valdes John Wilthorn.