Caravan Club Sektion Västerbotten

Styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och suppl. enl. stadgarna § 3 ordförande, sekreterare,
ekonomiansvarig samt 4 ledamöter som tillsammans leder sektionens verksamhet.
Styrelsen är ansvarig för sektionens verksamhet och att fattade beslut genomförs.
Styrelsen ska informera medlemmarna om sektionens verksamhet.
Styrelsen ska utse de funktionärer och kommittéer som verksamheten kräver (bl.a. camping, teknik, trafik, aktivitet, inköpsansvarig, väginformatör samt tidningsredaktion för AC-Nytt och webbansv.).
I de olika uppdragen bör engagemang och kompetens finnas för att nå ett bra resultat.
Samtliga kommittéer består av ett antal ledamöter varav en är sammankallande.
Ytterligare uppdrag i sektionen är valberedning och revisorer,
Verksamhetsberättelse sker skriftligt från alla kommittéer och skickas till sekreteraren inför varje årsmöte

Syfte:

- sektionen ska erbjuda en attraktiv campingplats till en rimlig kostnad

- campingplatsen drivs i egen regi och med ideellt arbete

- intressera fler barnfamiljer att bli medlemmar

- föreningen är öppen för alla som delar syftet med vår verksamhet.

- föreningen är neutral i politiska och religiösa frågor

Medlemsvård:

Västerbottenssektionen ska ge bra medlemsservice genom att erbjuda aktivt friluftsliv och möjlighet till vila och rekreation, ta hand om såväl nya som gamla medlemmar. Alla skall känna sig välkomna och uppleva gemenskap inom Caravan Club. Ett trevligt bemötande är grunden för detta.