VERKSAMHETSPLAN 2022–2023

Caravan Club of Sweden

VILKA ÄR VI?
Vi är en ideell förening för alla som gillar friluftsliv.
Klubben bildades i Sälen våren 1958 och hade 31 december 2021 30 472 medlemsfamiljer.
Vi sätter familjen i centrum med en verksamhet som försöker vara anpassad för alla och för skiftande behov.
Grunden för vår verksamhet är ett aktivt fritids- och friluftsliv med många och skiftande aktiviteter, en omfattande träffverksamhet, utbildning och teknisk rådgivning.
Vi satsar också på att förbättra trafiksäkerheten och att utveckla campinglivet.
Caravan Club är en av landets största campingplatsägare.
Arbetet inom klubben baseras i huvudsak på medlemmarnas ideella insatser.
Klubben, såväl centralt som sektionsmässigt, lyder under de av dess årsstämma 2021-05-08 antagna stadgar.

VARFÖR FINNS VI?
Vi säger att ”Caravan Club främjar och utvecklar det mobila friluftslivet och skapar förutsättningar för en fritid som förenar och skapar glädje”.

VILKA TANKAR OM FRAMTIDEN HAR VI?
Vi vill att ”Caravan Club ska vara det självklara valet för alla som gillar det mobila friluftslivet”.

HUR ÄR KLUBBEN ORGANISERAD?
• Klubben består av 18 sektioner som är egna redovisningsenheter och leds av en lokal, på sektionens årsmöte, av sektionens medlemmar framröstad styrelse.

• Sektionsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt Caravan Clubs och av dess årsstämmas godkända stadgar.

• Riksstyrelsen ansvarar för klubbens centrala ekonomi, centrala fastigheter och centrala verksamhet.

• Riksstyrelsen ansvarar för att den centrala verksamheten bedrivs enligt Caravan Clubs och av årsstämman godkända stadgar.

VILKA MÅL HAR VI I RIKSSTYRELSEN SATT UPP FÖR ATT UNDER ÅRET LYCKAS MED VÅR CENTRALA UTVECKLING?
• Vi skall, efter utvärdering av nuvarande sortiment i vår webbshop, arbeta fram ett för verksamheten ändamålsenligt sortiment av god kvalitet till humana priser.
• Vi skall vid verksamhetsårets slut ha nått ett nettoöverskott mot föregående verksamhetsår avseende medlemsantalet.
• Vi skall verkställa de under 2021 framarbetade lösningarna för att digitalisera/automatisera den manuella hanteringen av administrativa uppgifter.
• Vi skall fortsätta arbetet med att utveckla Fritidsmagasinet till en ännu mer medlemsorienterad tidning.
• Vi skall fortsätta att utveckla det under 2021 framgångsrika konceptet med Campingfestivaler
• Vi skall fortsätta att utveckla den under förra året uppstartade verksamheten för klubbens tonåringar, CC Youth.

VILKEN TAKTIK SKALL VI ANVÄNDA FÖR ATT NÅ MÅLEN?
De fastställda målen skall vi i Riksstyrelsen nå genom vår egen taktiktavlas huvudpunkter:
• Vi syns och hörs
• Vi värnar om miljön
• Vi är engagerade och idérika
• Vi har en tydlig intern struktur
• Vi har en trygg och stabil ekonomi

VILKA MÖJLIGHETER SER RIKSSTYRELSEN FÖR KLUBBEN?
• Genom sunt och långsiktigt ekonomiskt tänkande och utnyttjande av digitala lösningar driva verksamheten fortsättningsvis i huvudsak ideellt
• Tillvarata det ökade camping- och friluftsintresset
• Samarbeta med andra organisationer för att skapa fler värden för våra medlemmar

VILKA HOT SER RIKSSTYRELSEN FÖR KLUBBEN?
• Många av sektionens anläggningar bedrivs på arrenderad mark med korta arrendeavtal vilket i sin tur hämmar utvecklingen av klubbens fritidsanläggningar
• Intresset för ideellt arbete minskar starkt
• Svårigheter att rekrytera såväl nya som yngre medlemmar till förtroendeuppdrag och funktionärer
• Hårdare lagstiftning medför att det är svårare att bedriva verksamheten ideellt
• Risk för färre så kallade rullande medlemmar i och med ändrade regler för fordon/körkort
• Endast ca 13% av föreningens medlemmar kan i dagsläget beredas plats samtidigt på våra sommaranläggningar och endast ca 5% samtidigt på våra vinteranläggningar.

HUR FÖLJS DENNA VERKSAMHERTSPLAN UPP?
Riksstyrelsen skall kontinuerligt stödja och följa upp att verksamheten drivs mot uppsatta mål.
Vid behov skall Riksstyrelsen vidta åtgärder så att målsättningarna uppnås.

HUR LÄNGE ÄR DENNA VERKSAMHETSPLAN AKTUELL?
Denna (daterad 2022-02-10) av Riksstyrelsen upprättade verksamhetsplan för 2022 och 2023 skall årligen uppdateras och vid behov revideras.

2022-02-10

Riksstyrelsen för Caravan Club of Sweden