Sektion: Riksorganisationen

 

VERKSAMHETSPLAN 2021–2022

Caravan Club of Sweden

 

 

FÖRENINGSBESKRIVNING

Caravan Club är en ideell förening för alla som gillar campinglivet. Klubben bildades 1958 och hade 2020-12-31 29 129 medlemsfamiljer.

Caravan Club sätter familjen i centrum med en verksamhet som är anpassad för alla och för skiftande behov. Basen för verksamheten är ett aktivt fritids- och friluftsliv med många aktiviteter, en omfattande träffverksamhet, utbildning och teknisk rådgivning.

Resurser satsas också på att bland annat förbättra trafiksäkerheten och att utveckla campinglivet.

Caravan Club har ett stort miljöengagemang där såväl vår nuvarande som kommande generationers livsmiljö sätts i fokus.

Caravan Club är Sveriges största privata campingplatsägare.

Arbetet inom klubben baseras huvudsakligen på medlemmarnas ideella insatser.

Caravan Club, såväl centralt som sektionsmässigt, lyder under de av dess riksstämma 2019-06-13 antagna stadgar.

 

VERKSAMHETSIDÈ/SYFTE

”Caravan Club främjar och utvecklar det mobila friluftslivet och skapar förutsättningar för en fritid som förenar och skapar glädje”

 

VISION

”Caravan Club ska vara det självklara valet för alla som gillar det mobila friluftslivet”

 

MÅLSÄTTNING

Såväl korta som långa (kvantitativa och kvalitativa) mål upprättas och fastställs av Riksstyrelsen.

Inom denna (2021–2022) verksamhetsplan är följande mål fastställda:

 • Vi skall, med hjälp av vår upprättade marknadsplan, intensifiera arbetet med att säkerställa en ännu tryggare ekonomi för såväl föreningen centralt som våra riksanläggningar.
 • Vi skall fortsätta arbetet med att utvärdera förutsättningarna för ett nordiskt samarbete.
 • Vi skall förnya och bredda utbudet i vår webbshop.
 • Vi skall under året ha nått samtliga mål i det av Riksstyrelsen framarbetade material avseende medlemsrekrytering.
 • Vi skall hitta lösningar för att digitalisera/automatisera manuell hantering av administrativa uppgifter.
 • Vi skall, genom utbildning, öka användandet av digitala möteslösningar inom föreningen.
 • Vi skall genom att förnya och uppdatera våra kommunikationsmöjligheter skapa en mer levande hemsida som lockar fler besökare.
 • Vi skall, efter behovsanalys i sektionerna, sammanställa en utbildningsplan för sektionernas funktionärer.

 

 STRATEGI 

De av styrelsen fastställda målen nås genom den strategiska planens huvudpunkter:

 • vi syns och hörs
 • vi värnar om miljön
 • vi har trygga och engagerade medlemmar
 • vi har en tydlig intern struktur
 • vi har en stabil ekonomi

 

ORGANISATION

Caravan Club of Sweden består av 18 sektioner.

Dessa 18 sektioner är egna redovisningsenheter och leds av en lokal, på sektionens årsmöte, framröstad styrelse.

Sektionsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt Caravan Clubs och av stämman godkända stadgar.

Riksstyrelsen ansvarar för föreningens centrala ekonomi, centrala fastigheter och centrala verksamhet.

Riksstyrelsen ansvarar för att den centrala verksamheten bedrivs enligt Caravan Clubs och av stämman godkända stadgar.

 

EKONOMI

Riksstyrelsen ansvarar för att budget, för såväl Rikscampingarna som den centrala verksamheten, upprättas och följs upp.

Styrelsen ansvarar vidare för att de centrala räkenskaperna förs i enlighet med bokföringslagens bestämmelser och enligt god redovisningssed.

De på riksstämman utsedda revisorerna informeras kontinuerligt om aktuell ekonomisk situation samt granskar det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

 

MÖJLIGHETER/HOT

Möjligheter

 • Genom sunt och långsiktigt ekonomiskt tänkande driva verksamheten

i huvudsak ideellt

 • Ta tillvara på det ökade campingintresset
 • Ta hjälp av den digitala utvecklingen,
 • Samarbeta med andra organisationer för att skapa medlemsvärden

samt uppnå föreningens vision om att Caravan Club ska vara det självklara valet för människor som gillar det mobila friluftslivet.

 

Hot

 • Många av sektionens anläggningar bedrivs på arrenderad mark med korta arrendeavtal vilket i sin tur hämmar utvecklingen av campinganläggningar
 • Intresset för ideellt arbete minskar starkt
 • Svårigheter att rekrytera såväl nya som yngre medlemmar till funktionärer
 • Hårdare lagstiftning medför att det är svårare att bedriva verksamheten ideellt
 • Risk för färre campare i och med ändrade regler för fordon/körkort
 • Endast ca 13% av föreningens medlemmar kan i dagsläget beredas plats samtidigt på våra sommaranläggningar och endast ca 5% samtidigt på våra vinteranläggningar.

 

UPPFÖLJNING

Riksstyrelsen skall kontinuerligt stödja och följa upp att verksamheten drivs mot uppsatta mål.

Vid behov skall styrelsen vidta åtgärder så att målsättningarna uppnås.

 

VERKSAMHETSPLANENS GILTIGHET

Denna (daterad 2020-10-13) av Riksstyrelsen upprättade verksamhetsplan för 2021 och 2022 skall årligen uppdateras och vid behov revideras.

 

2020-10-13

Riksstyrelsen

Caravan Club of Sweden