Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, Caravan Club of Sweden, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Denna integritetspolicy innehåller information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-05-02

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
För att kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster behandlar vi dina personuppgifter. Med behandling menas alla åtgärder som kan vidtas beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte. Nedan följer exempel på hur vi samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta. Vi uppger också hur länge vi sparar dina personuppgifter i våra system.

Kunder och medlemmar
Denna del av policyn gäller för dig som är kund eller medlem i Caravan Club of Swedens organisation. Som kund/medlem handlar du i vår butik eller beställer våra tjänster. Som medlem har du ingått ett medlemsavtal med Caravan Club of Sweden.

Tillhandahållande av produkter, tjänster och medlemskap
Vi behandlar dina kontakt- och betaluppgifter samt andra relevanta personuppgifter du lämnar till oss i samband med att du köper våra tjänster, produkter eller när du är eller vill bli medlem hos oss. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna ingå, administrera och fullgöra avtalet med dig, men även för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av exempelvis bokföringslagen. De rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter är fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kund/medlem hos oss och därefter arkiveras medlemskapet så länge medgivande finns. På grund av att vi är en ideell organisation så är det en historia som bevaras. Om du har köpt tjänsten internationellt körkort sparas dina uppgifter innevarande år plus 6 månader året efter.

Delning med samarbetspartners och sektioner
Caravan Club of Sweden delar inte dina uppgifter med tredje part om du inte har samtyckt till detta. Vi delar dock dina kontaktuppgifter med våra samarbetspartners eller andra tredje parter om detta är nödvändigt för fullgörande av tjänsten du har beställt eller om det behövs för att tillhandahålla dig de förmåner som ingår i ditt medlemskap. Exempel på våra samarbetspartners är SCR, DL-systems och Caravan Club of Swedens försäkringsbolag Watercircles. Den rättsliga grunden för denna delning är fullgörande av avtal. Delningen pågår så länge du är medlem hos oss.

Som medlem är du också knuten till en sektion som arrangerar lokala evenemang och träffar. Vi delar dina kontaktuppgifter med dessa sektioner för att de ska kunna organisera och administrera sektionens klubbverksamheten samt evenemang. Den rättsliga grunden för denna delning är fullgörande av avtal. Delningen pågår så länge du är medlem hos oss.

Kommunikation
När du kontaktar vår kund- eller medlemstjänst kommer vi att behandla de uppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta för ditt ärende. Behandlingen sker i syfte att fullgöra  våra skyldigheter enligt avtalet, svara på frågor, ge annan service och säkra kvalitén av vår kund- och medlemstjänst. De rättsliga grunderna för behandlingen är att fullgöra avtalet och våra berättigade intressen av att kunna tillhandahålla dig den informationen du efterfrågar, samt förbättra och utveckla vår kund- och medlemstjänst. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge du är kund/medlem hos oss och därefter arkiveras medlemskapet så länge medgivande finns. På grund av att vi är en ideell organisation så är det en historia som bevaras.

Utveckling av produkter och tjänster
Dina personuppgifter kan komma att behandlas för medlems- och kundanalyser, marknadsanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik samt informations- och marknadsföringsändamål. De rättsliga grunderna för behandlingen är vårt berättigade intresse av att utveckla våra produkter och tjänster, att kunna erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster och produkter samt ge god service. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge du är kund/medlem hos oss och därefter arkiveras medlemskapet så länge medgivande finns. På grund av att vi är en ideell organisation så är det en historia som bevaras.

Direktmarknadsföring
Vi använder dina kontaktuppgifter och resultat från våra analyser (se Utveckling av produkter och tjänster ovan) för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få marknadsföring via exempelvis telefon, e-post, brev samt medlemstidning. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det e-postmeddelande eller brev som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal. Personuppgifterna som används

för detta ändamål sparas så länge du är kund/medlem hos oss och därefter arkiveras medlemskapet så länge medgivande finns. På grund av att vi är en ideell organisation så är det en historia som bevaras.

Undersökningar
Vi använder dina kontaktuppgifter och svar på enkätfrågor för att genomföra och utvärdera undersökningar. Detta gör vi för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster samt vår verksamhet, vilket ligger i vårt berättigade intresse. Svaren på enkätfrågorna avidentifieras efter genomförd undersökning. I anslutning till avidentifieringen raderas samtliga enkätsvar. Det avidentifierade resultatet innehåller inga personuppgifter.

Evenemang
Vi använder dina kontaktuppgifter och eventuella preferenser för att organisera och administrera olika evenemang. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att organisera och administrera evenemang. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål raderas direkt efter avslutat evenemang.

Leverantörer och affärspartners

Tillhandahållande av avtal
Vi behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Vi kan även komma att behandla dina kontaktuppgifter i syfte att utvärdera affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att utveckla affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern.

Personuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos våra potentiella leverantörer, kan även komma att behandlas i syfte att samla in och utvärdera anbud i inköpsprocesser. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kund eller medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Webbplatsbesökare

Insamling av webbstatistik och webbloggar
När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis IP-nummer och kakor, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många och vilka sidor användare besöker på vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur vår webbplats används. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Webbloggarna raderas som efter 30 dagar.

Kakor och liknade teknologier
Vår webbsida använder kakor för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan läsa mer om vilka kakor vi använder och för vilka syften i vår information om användning av kakor.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?
Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter enligt de raderingstider som anges under rubriken Hur behandlar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna kan dock sparas längre om detta krävs enligt lag som exempelvis bokföringslagen. I sådana fall raderar vi personuppgifterna efter de lagstadgade lagringsfristerna har passerat.

Vem delar ni mina personuppgifter med?
För att kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster anlitar vi olika leverantörer. Dessa leverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Leverantörerna får dock inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, en samarbetspartner, en leverantör eller till olika myndigheter.

Var behandlar ni mina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock i vissa fall komma att överföras till och behandlas av leverantör eller underleverantör i tredje land. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert sker överföring endast till länder som enligt beslut från EU-kommissionen anses ha adekvat skyddsnivå.

Alternativt grundar sig överföring alltid på standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

Vilka rättigheter har jag?
Som kund, potentiell kund eller besökare på vår webbplats har du ett antal rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan hitta mer information om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan på begäran kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv. När dina personuppgifter har rättats, kommer vi att underrätta alla som vi har lämnat ut personuppgifterna till om att rättelse har ägt rum.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära radering av vissa av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vi begränsar vissa behandlingar av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillgodose om behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund och om den sker automatiskt.

Rätt till invändning
Om vi utför behandling med så kallad intresseavvägning som rättslig grund, har du rätt att invända mot behandlingen. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt att återkalla samtycke
Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Rätt att lämna klagomål
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Rätt till skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande regelverk kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Hur använder jag mina rättigheter?
Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter du välkommen att kontakta oss på nedanstående adress. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ska du vända dig till Datainspektionen.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Caravan Club of Sweden org. nr 875000-5376, med adress Kyrkvägen 25, 703 75 Örebro är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändringar i denna integritetspolicy
Om integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på vår webbplats. Där sparar vi även tidigare versioner i ett arkiv som du hittar på samma länk.

Hur kontaktar du oss?
Vi har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Elmedina Alimanovic
elmedina.alimanovic@caravanclub.se

Susanne Nylander
susanne.nylander@caravanclub.se

 

Telefon: 019-23 46 10
E-post: kansli@caravanclub.se

INFORMATION OM SÄLJARE

Caravan Club of Sweden är säljare för produkterna på www.caravanclub.se

Organisationsnummer: 875000-5376
Kyrkvägen 25
703 75 Örebro
Tel 019-23 46 10

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.