Säkrare el på våra campingplatser!

Publicerad 16 mars 2012

Rätt elkabel! Ett säkerhetskrav!

Caravan Clubs riksstyrelse har enligt Elsäkerhetsverkets krav beslutat att endast elkabel med area 3 x 2,5 mm2 och CEE-don ska användas på alla campingplatser. Detta innebär att elkabel av klenare area ej får vara ansluten till elstolpen.

skarv1
Skarvsladd för anslutning till äldre uttag.

Säkrare el på våra campingplatser

Det finns klara regler för hur husvagnar och husbilar ska anslutas till elnätet när de står uppställda på campingplatser: kabeln får vara högst 25 m lång, arean på trådarna måste vara minst 2,5 mm2 . Kabelns skyddsledare ska vara märkt med grönt och gult, neutralledaren med blått. En kort skarvkabel (med samma krav som ovan) med en schukokontakt (jordad stickkontakt, hane) och en CCE-don (hona) får användas när anläggningen inte är omgjord utan har gamla, jordade uttag.

Dessa regler gäller för alla campingplatser i Sverige, privata såväl som anslutna till SCR eller Caravan Club.

I regelverket finns också specificerat vilka anslutningskontakter som är godkända. Här krävs en stickpropp av industrityp, som ofta går under benäm­ningen CEE-don.

Elsäkerhetsverket har tydliga föreskrifter om skötsel av elektriska starkströmsanlägg­ningar som bland annat innehåller beskriv­ningar av periodisk tillsyn som ska utföras av yrkesman och som ska protokollföras.

Inom Caravan Club är det sektionssty­relserna som ansvarar för de elektriska anläggningarna på sektionscampingarna och riksstyrelsen för riks­campingarna. Ansvaret sträcker sig normalt fram till och med uppställningsplatsens eluttag.

Campinggästen är skyldig att se till att husvagn/husbilbil och elapparater är så utförda och hålls i sådant skick att de ger nödvän­dig säkerhet för person, husdjur och egen­dom. Till exempel är campinggästen ansva­rig för att använda godkänd utrustning för anslutning av husvagnen eller husbilen.

OBS! Stickproppen ska tryckas i ordentligt i botten av vägguttaget så att det blir riktig kontakt i donen, annars kan stickproppen brännas fast. Med anledning av ovanstående kommer våra campingvärdar att göra kontinuerliga inspektioner under säsongen.

Det betyder även att gästen är skyldig att följa anvisningarna i elsäkerhetsföreskrif­terna både när det gäller anslutningskabel och elektriska apparater i förtältet.

Anslutningskabeln

ska alltså vara av godkänd typ med en area på 3 × 2,5mm². Anslutningskabeln kan läggas i rör, men ska enkelt kunna inspekteras utan att demontera kontakterna. Den ska dess­utom tas bort då säsongen är slut eller när husvagn eller husbil flyttas från platsen.

Se efter om campingens anslutningsuttag har en jordfelsbrytare. För säkerhets skull kan du ta med en egen portabel jordfelsbrytare.

El i förtältet

Förtält klassas normalt som antingen fuktigt utrymme, vått utrymme eller anlägg­ning i det fria. Minimikrav för kapslings­klass på elmateriel för dessa utrymmen är; IPX1 (fuktigt utrymme), IPX4 (vått utrym­me) och IPX4, IPX3 samt IPX1 (beroende på placering i det fria).

Den som inte följer de bestämmelser som finns i Caravan Clubs och campingens trivselanvisningar riskerar att avvisas från platsen.

Campingkommittén.